תפריט
לא מצאת את המוצר שאתה מחפש? לתוצאות נוספות >
סל קניות
סל קניות

מדיניות פרטיות

מדיניות פרטיות זו היא של חברת צקבוקס אל אל סי או checkbox llc, מספר חברה 500438189, ("החברה", "USHOPS" או כל פנייה בגוף ראשון) מפעילת האתר ushops.co.il (להלן: "האתר"), ויצוינו בה הקווים הכלליים של האופן בו אנו אוספים ומשתמשים במידע אודותיך, באמצעות האתר או באמצעים אחרים, במסגרת השירותים שלנו.


אנו מתייחסים בכבוד לפרטיותך ומחויבים לשמור ולהגן על המידע האישי שהוא מחזיק אודותייך. אנו נפעל כמפורט במדיניות פרטיות זו, בהתאם להוראות הדין הישראלי בנוגע לפרטיות, לרבות חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א-1981, התקנות שהותקנו וההנחיות שניתנו מכוחו. מדיניות הפרטיות להלן מתארת את האופן בו אנו אוספים מידע, סוג המידע הנאסף, אופן השימוש במידע וכן הדרך בה אתה, כנשוא המידע, יכול להסירו או לשנותו. האמור במסמך זה מנוסח בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד, והינו מיועד לנשים וגברים כאחד.כללי

בעת השימוש באתר ו/או במסגרת ההתקשרות שלך מול USHOPS, אתה מסכים לכך שנאסוף, נשמור ונשתמש במידע שלך באופן המתואר במדיניות פרטיות זו. אינך חייב למסור את המידע כאמור ומסירת המידע נעשית מרצונך החופשי ובהסכמתך, אולם, ללא מסירת המידע, ייתכן ולא נוכל להציע לך את שירותינו ו/או שירותים מסוימים. המידע ישמר במאגר התפעול של החברה ויישמר למשך הזמן הדרוש לחברה למימוש המטרות המותרות לה על פי דין ועל פי מדיניות פרטיות זו.סוגי המידע הנאסף אודותיך

בעת השימוש באתר ו/או במסגרת ההתקשרות שלך מול USHOPS, אנחנו נהיה רשאים לאסוף ולהשתמש (כמפורט במדיניות פרטיות זו להלן) בסוגי המידע הבאים:מידע על אחרים

כשאתה מוסר לנו מידע על אחרים, באחריותך לוודא כי הדבר נעשה בהתאם להוראות הדין, ובכלל זה בהתאם לחוק הגנת הפרטיות, תשמ"א- 1981 וחוק התקשורת (בזק ושידורים), תשמ"ב-1982.מטרות השימוש במידע

המידע אודותייך יישמר במאגר כאמור למטרות הבאות:מסירת מידע לצד שלישי

כחלק ממהלך העסקים הרגיל, אנו עשויים לשתף במידע ולהסתייע בחברות עסקיות על מנת לבצע פעולות עבורנו, בכפוף לאמור במדיניות פרטיות זו. דוגמאות לחברות עסקיות אלו הן: חברות משלוח והובלה, ספקי שירות למיניהם,אנו עשויים להעביר את המידע לצדדים שלישיים, לרבות חברות מקבוצת USHOPS (ראה להלן), בין בארץ ובין בחו"ל, במקרים הבאים:

בכל הנוגע להתקשרויות שלנו עם צדדים שלישיים והעברת מידע אישי לאותם צדדים, אנו: (א) ננקוט בזהירות הנדרשת בבחירת צדדים שלישיים, נותני השירותים והיועצים מטעמנו; ו- (ב) נתקשר עמם בהסכמים המבטיחים כי אותם גופים, נותני שירותים, קבלנים ויועצים נוקטים באמצעים הטכניים והארגוניים הנדרשים לצורך אבטחת המידע ומעבדים אותו בהתאם להנחיותינו ולדין החל.

בקשר עם האמור לעיל, אנו עשויים להעביר מידע אישי לגופים או נותני שירותים שלא בהכרח מצויים במדינות המעניקות רמת אבטחה נאותה למידע אישי כפי שנהוג בישראל. העברת מידע כזו תהא בהתאם למדיניות פרטיות זו ובכפוף להוראות הדין החל.מידע שיווקי

המידע ישמש גם לצרכי שיווק, פרסום ודיוור ישיר שלנו או מי מטעמנו, וכן מידע על מוצרים ושירותים של צדדים שלישיים שמסופקים בשיתוף פעולה איתנו, לרבות פרסום מותאם אישית.

אנו נהיה רשאים לשלוח לך דיוור ישיר ופרסומות בקשר לשירותים שלנו (ובכפוף להסכמתך, גם בקשר לשירותים או מוצרים אחרים), בכל אמצעי תקשורת, ובין היתר באמצעות דואר אלקטרוני, הודעות SMS, מערכת חיוג אוטומטית ורשתות חברתיות. באפשרותך לבקש להימחק מרשימת התפוצה לפרסומות ומרשימת התפוצה לדיוור ישיר, גם באמצעות פנייה למוקד השירות בכתובת הדוא"ל cs@ushops.co.il. במקרים מסויימים תוכל לפנות לכתובת הדוא"ל שצויינה גם כדי למחוק מידע אחר.

שים לב כי ייתכן שיישלחו אליך לאחר בקשת ההסרה דיוורים אותם אנו חייבים ו/או רשאים לשלוח לך על פי דין, גם ללא הסכמתך.אבטחת מידע

רשתות תקשורת, מחשבים, שרתים ואתרי אינטרנט חשופים להתקפות וניסיונות פריצה מצד גורמים שונים. אנו נוקטים אמצעי אבטחה מתאימים לסוג המידע שנמצא ברשותה ובהתאם להוראות הדין על מנת לשמור על פרטיות המידע הנאגר במסגרת השימוש באתר. לצורך זה, החברה משתמשת באמצעי אבטחה סבירים ומקובלים התואמים את הסטנדרטים הנהוגים בתחום., אולם עליך לדעת כי לא ניתן להבטיח זאת לחלוטין וייתכנו פריצות אבטחה וחדירות לאתר. אנחנו לא מתחייבים שהאתר יהיה חסין באופן מוחלט מפני גישה בלתי-מורשית למידע המאוחסן בו. כל עוד נוקטת החברה באמצעי אבטחה סבירים, היא לא תהא אחראית לכל נזק שנגרם בעקבות חדירה בלתי מורשית כאמור והעברת מידע לצד ג' עקב חדירה כאמור. יובהר כי גם באחריותך לנקוט אמצעי אבטחת מידע הולמים כגון שימוש באמצעים נגד וירוסים, עדכון תוכנה וכדומה.זכות לעיין במידע ולתקנו

על-פי חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א - 1981, כל אדם זכאי לעיין במידע שעליו המוחזק במאגר מידע. אדם שעיין במידע שעליו ומצא כי אינו נכון, שלם, ברור או מעודכן, רשאי לפנות לבעל מאגר המידע בבקשה לתקן את המידע או, במקרים מסוימים, למוחקו.

פנייה כזאת יש להפנות לשירות הלקוחות של החברה (כמפורט בהמשך).שינוי מדיניות הפרטיות

אנו שומרים לעצמנו את הזכות להוסיף, לשנות, לגרוע ולהחליף בכל עת את הוראות מדיניות פרטיות זו, כולן או חלקן, לפי שיקול דעתנו, בהודעה שתתפרסם באתר. נוסחה המחייב של מדיניות הפרטיות הנה זו שתופיע מעת לעת באתר. באחריותך להתעדכן בשינויים שחלו, אם חלו, במדיניות הפרטיות. המשך השימוש באתר לאחר ביצוע שינוי כאמור יהווה ראיה לאישורך בדבר קבלת השינויים. מומלץ לעיין בהוראות מדיניות הפרטיות בכל כניסה מחודשת לאתר על מנת לעיין בשינויים שחלו (אם חלו) במדיניות הפרטיות.שונות

היה והוראה מהוראות מדיניות פרטיות זו, תיקבע על ידי בית המשפט כבלתי חוקית ו/או בלתי תקפה, אזי לא יבטל הדבר את יתר הוראות מדיניות הפרטיות ו/או את יתר חלקי אותה הוראה שבוטלה ו/או צומצמה על ידי בית המשפט, אשר לא בוטלו או צומצמו.

כל השתהות שלנו בקיום זכות המגיעה לנו או אי עמידה שלנו על זכות המגיעה לנו לפי מדיניות פרטיות זו או על פי דין, הינה לפנים משורת הדין בלבד ולא תשמש או תיחשב כויתור שלנו על זכות כאמור.פנייה לשירות הלקוחות של החברה

תוכל לפנות לשירות הלקוחות של החברה באמצעות טופס יצירת קשר או באמצעות מספר הטלפון: 1-700-700-712, על מנת לברר פרטים על זכויות כאמור, ובכלל.קבוצת USHOPS