דלג לתוכן
 1. כללי

  1. אתר "USHOPS" בכתובת www.ushops.co.il (להלן: "האתר"), מופעל ע"י CHECKBOX LLC, חברה המאוגדת תחת חוקי מדינת דלאוור, ארה"ב, שמקום מושבה הוא 473 Mundet Place, Hillside NJ 07205, USA (להלן: "החברה").
  2. תנאי השימוש להלן (להלן: "תנאי השימוש") מסדירים את היחסים בין החברה ו/או האתר לבין כל אדם הגולש או עושה שימוש באתר ובכל השירותים המוצעים בו או במידע הקיים בו (להלן: "הלקוח" או "המשתמש"), והם ניתנים לשינוי על ידי USHOPS בכל עת, ללא הודעה מוקדמת בכתב, ולפי שיקול דעתה הבלעדי.
  3. אנא קרא תנאי שימוש אלו בקפידה. בכל מקרה של סתירה או אי התאמה בין תנאי השימוש לבין תנאים או הוראות המפורסמים בכל אמצעי מדיה אחרים, יגברו הוראות תנאי השימוש.
  4. השימוש באתר, במידע, בתכנים ו/או שירותים ו/או מוצרים המוצעים או מוצגים בו או המתאפשרים באמצעותו, כפוף לתנאי השימוש. הגלישה והשימוש באתר ייחשבו להסכמה מצד המשתמש לתנאי השימוש. יובהר, כי המשתמש אינו חייב להסכים לאמור בתנאי השימוש - אולם אם אינו מסכים לאמור בהם, עליו לצאת מהאתר ולא לעשות שימוש בו או בשירותים המוצעים באמצעותו.
  5. זמינות המידע והשירותים והמוצרים המוצעים במסגרת האתר אינה תמידית ולעיתים אף כפופה להסכמים של החברה ו/או מי מטעמה עם צדדים שלישיים. לפיכך, החברה תהיה רשאית, על פי שיקול דעתה הבלעדי, לעדכן ו/או לבטל ו/או להסיר יישום, שירות, מוצר או תוכן ספציפי מהאתר, מעת לעת, באופן מיידי וללא התראה מראש, ולמשתמש לא תהא כל טענה ו/או דרישה כנגד החברה ו/או מי מטעמה בקשר לכך.
  6. החלוקה בתנאי השימוש לסעיפים וכותרות הסעיפים הינם לשם נוחות בלבד ולא תשמש לצרכי פרשנות. כל האמור במסמך זה בלשון זכר - אף נקבה במשמע. כל האמור במסמך זה בלשון יחיד - אף רבים במשמע.
  7. על אף האמור בתנאי שימוש אלה, תנאי שימוש אלו אינם משנים או מבטלים בשום אופן כל תנאי או חוזה ספציפי שיש למשתמש עם החברה בגין מוצרים ו/או שירותים אותם רכש ו/או התחייב לרכוש.
  8. תנאי השימוש אינם ניתנים לשינוי או תיקון על ידי שימוש במסמכים נוספים אחרים המתיימרים להיות הסכמים בין הצדדים. כל ניסיון לשנות או לתקן את תנאי השימוש או להכניס הזמנה למוצרים או שירותים הכפופה לתנאי שימוש נוספים – בטל מעיקרו.
 2. שימוש באתר

  1. השימוש באתר ובתכנים המוצעים בו ניתן כמות שהוא (as-is). כל המידע והנתונים הכלולים באתר, לרבות מידע אודות המוצרים והשירותים המוצעים דרך האתר, מעודכנים ונכונים אך ורק ליום המצוין בהם או לצדם.
  2. השימוש באתר הינו פתוח וזמין לכולם, ללא תשלום (למעט עבור השירותים או המוצרים המוצעים דרכו, ככל ונקבעה תמורה בעבורם).
  3. היה והמשתמש עושה שימוש באתר עבור אדם או תאגיד אחר, המשתמש מתחייב כי יש בידיו את כל ההסכמות, ההיתרים והאישורים להתקשר בשם אותו אדם או תאגיד מול האתר וכי אותו אדם או תאגיד יקבלו על עצמם תנאי שימוש אלו, כאילו התקשרו ישירות מול האתר. המשתמש מתחייב לשפות את החברה ו/או מי מטעמה בכל נזק או אבדן שייגרמו לחברה ו/או מי מטעמה כתוצאה מתביעה ו/או דרישה שתועלה על ידי אדם או תאגיד בגין שימוש באתר בשמם על ידי המשתמש.
 3. הגבלת השימוש באתר

  מבלי לגרוע מהאמור לעיל, תהא החברה רשאית למנוע ממשתמש מלעשות כל שימוש באתר בכל אחד מהמקרים הבאים:

  1. המשתמש ביצע מעשה בלתי חוקי ו/או עבר על הוראות הדין;
  2. המשתמש הפר תנאי מתנאי השימוש;
  3. המשתמש מסר לחברה ו/או למי מטעמה פרטים שגויים או לא מעודכנים בעת פתיחת חשבון (כהגדרתו להלן) ו/או במסגרת רכישת השירותים או המוצרים המוצעים באתר ו/או כל התקשרות או התדיינות שהיא מול החברה ו/או מי מטעמה;  
  4. המשתמש ביצע מעשה או מחדל שיש בו כדי לפגוע בחברה ו/או במי מטעמה ו/או בצד שלישי כלשהו, לרבות משתמשים אחרים באתר או בפעילות התקינה של האתר, לרבות אך לא רק, על ידי ביצוע הזמנות או רכישת מוצרים או שירותים במרמה או ללא הרשאה.
 4. המוצרים והשירותים המוצעים באתר

  1. בכפוף לתנאי השימוש ולכל דין, תספק החברה למשתמשים, באמצעות האתר או בכל דרך אחרת, את השירותים הבאים:
   1. "חנות USHOPS" (מכירות ישירות), כאמור בסעיף  ‎7 להלן;
   2. "קונים עבורך", כאמור בסעיף ‎‎8 להלן;
   3. "שירות ייבוא אישי" (שירות משלוחים), כאמור בסעיף ‎10 להלן;
   4. "שירות ייבוא מסחרי" (שירות משלוחים), כאמור בסעיף 10 להלן;
   5. שירותים/מוצרים נוספים כפי שתאפשר החברה מאת לעת, לכל המשתמשים או חלקם, לפי שיקול דעתה.
  2. מובהר כי כל אחד מהשירותים/המוצרים האמורים לעיל ניתן בנפרד, לכל אחד מהמשתמשים בנפרד, הם אינם תלויים זה בזה והחברה תהיה רשאית להסכים או לסרב לספק אילו מהשירותים/המוצרים לאיזה מהמשתמשים, בהתאם לאמור בתנאי השימוש ולפי שיקול דעתה הסביר בנסיבות העניין.
  3. ייתכן כי האתר כולל שירותים מסוימים הזמינים דרך מכשיר הטלפון הנייד שלך (להלן: "שירותי נייד"), כדוגמת היכולת להוריד תוכן לנייד או היכולת לבקש עדכוני הזמנה ומשלוח דרך הנייד. יודגש, כי שימוש בשירותים מסוימים או בחלקים מהם מחייבים הצגת מספר הטלפון הנייד שלך. בנוסף, עלייך לספק את מספר הטלפון הנייד שלך כחלק מהפרטים ליצירת קשר. בשימושך בשירותי נייד, או במסירתך את פרטי מספר הטלפון הנייד שלך כחלק מהפרטים ליצירת קשר, הנך מסכים כי אנו רשאים ליצור אתך קשר באמצעות הודעות מסר קצר (SMS) או הודעות תוכן (MMS), וכי מידע מסוים אודות השימוש שלך בשירותי נייד יועבר אל החברה. לעניין זה, אנא קראו את מדיניות הפרטיות שלנו (סעיף  ‎14 להלן)
  4. אספקת המוצרים והשירותים של החברה כאמור בסעיף 4.1 כוללים את הענקת שני השירותים הבאים:
   1. שירותים שמתבצעים במלוא בארה"ב (כ- 90% מהשירות): הענקת כתובת אמריקאית ללקוח; רכש מוצרים למכירה; קליטת חבילות של לקוחות במרכז הלוגיסטי; ברקוד החבילות; שקילה ומדידה; שירותים לוגיסטיים שונים כגון איחוד חבילות, צילום, פיצול וכיוצ"ב; אחסון חבילות במחסן הלוגיסטי בארה"ב; הכנה למשלוח ואריזה; הכנת ניירת מתאימה ותאום מול הרשויות; הובלה לשדה התעופה או לנמל; ועוד
   2. שירות ייבוא מטענים עד לבית הלקוח (כ- 10% מהשירות).
 5. פתיחת חשבון באתר

  1. לצורך שימוש בשירותים המוצעים דרך האתר, נדרש המשתמש לפתוח חשבון מקוון באתר (להלן: "החשבון"). פתיחת החשבון מחייבת מסירת פרטים מדויקים, עדכניים ומלאים, כפי שידרשו מעת לעת.
  2. החברה רשאית שלא לאשר פתיחת חשבון או לסגור חשבון באופן מיידי אם הפרטים שהמשתמש מסר בעת פתיחת החשבון הנם חסרים, בלתי מדויקים, או בלתי מעודכנים, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי של החברה או בקרות אירוע מהאירועים המנויים בסעיף ‎3 לעיל.
  3. במסגרת פתיחת החשבון, תתבקש להזין שם משתמש וסיסמא ייחודיים, אשר ישמשו אותך במסגרת פעילותך באתר. הנך אחראי באופן בלעדי לשמור על שם המשתמש והסיסמא שלך מאובטחים ותחת סודיות. החברה לא תהא אחראית לכל נזק שייגרם לך ו/או למי מטעמך בקשר עם אבדן שם המשתמש ו/או הסיסמא או עם פעילויות לא מורשות בחשבון, שלא כתוצאה ממחדל רשלני של החברה.
  4. במידה והמשתמש נדרש לשחזר את שם המשתמש ו/או הסיסמא שלו, הוא יוכל לעשות כן על ידי פנייה לחברה (בהתאם לפרטים המפורטים בסעיף 18 להלן), בכפוף למענה על שאלות אבטחה או פעולות הזדהות נוספות שתדרוש החברה לצורך שחזור הפרטים כאמור, לפי שיקול דעתה הבלעדי.
 6. הוראות כלליות

  כל רכישה של שירות או מוצר באמצעות האתר, כפופה להוראות להלן:

  1. כל הזמנה של מוצר כפופה לאישור החברה. החברה שומרת לעצמה את הזכות לאשר, לדחות או להגביל הזמנה כלשהי, על פי שיקול דעתה הסביר בנסיבות העניין ולא תתקבל כל טענה ו/או דרישה כלפי החברה בקשר לכך. 
  2. המחירים המופיעים באתר נקבעים על ידי החברה או (לפי העניין) ספקי המוצרים, והם עשויים להשתנות, ללא הודעה מוקדמת מראש. 
  3. בכפוף לאמור בדין החל, מחירים של שירותים שונים הנקובים בדולר (דולר ארה"ב) יחושבו על-פי שער מכירה להעברות והמחאות של בנק הפועלים עבור שירותי הובלת מטענים ועל פי שער מכירה מזומנים של בנק הפועלים בתוספת שלושה אחוז וזאת עבור שירותים הניתנים בארה"ב, כאשר שערי המכירה הנ"ל הם השערים שנקבעו ביום העסקים הקודם
  4. תשלום בגין שירותים או מוצרים באתר ייעשה בכרטיס אשראי בלבד או בפייפאל. החברה אינה מקבלת מזומנים, COD (תשלום כנגד מסירת הטובין), העברות בנקאיות או המחאות אישיות/עסקיות. כרטיס האשראי שבאמצעותו מבקש המשתמש לשלם עבור שירות או מוצר דרך האתר, הינו כרטיס אשראי ישראלי או בינלאומי תקף, שהונפק בישראל ע"י אחת מחברות כרטיסי האשראי. תשומת לבכם, כי החברה אינה מכבדת כרטיסי אשראי מסוג דיינרס. 
  5. היה והמשתמש עושה שימוש בפרטי כרטיס אשראי או בפייפאל של צד שלישי כלשהו, השימוש בכרטיס האשראי או בפייפאל הנ"ל הנו על דעתו ובהסכמתו המלאה של הבעלים הרשום של כרטיס האשראי או חשבון הפייפאל, וכי המשתמש יישא בלעדית באחריות המלאה וישפה את החברה באופן מיידי בגין כל תביעה ו/או דרישה של הבעלים של כרטיס האשראי או חשבון הפייפאל או צד שלישי כלשהו בקשר לשימוש של המשתמש בכרטיס האשראי או הפייפאל כאמור.
  6. לאחר אישור פרטי הרכישה ע"י חברת כרטיסי האשראי או פייפאל יישלח למשתמש אישור רכישה לכתובת דוא"ל שלו אותה הזין בעת ביצוע הרכישה. במקרה בו לא אושרה הרכישה ע"י חברת האשראי או פייפאל, יהיה רשאי המשתמש ליצור קשר עם החברה (בהתאם לסעיף 18 להלן) לצורך טיפול בהסדרת אישור חברות האשראי או פייפאל לביצוע הרכישה. 
  7. מובהר בזאת כי הזמנה שלא אושרה באמצעות קבלת אישור הזמנה כאמור לעיל לא תחייב את החברה בכל דרך שהיא.
  8. המשתמש מתחייב בזאת כי כל הפרטים אותם הזין במהלך ביצוע הרכישה יהיו נכונים, מדויקים, מעודכנים ומלאים. הגשת פרטים כוזבים הנה עבירה פלילית והעושה כן, צפוי להליכים משפטיים פליליים ואזרחיים על פי דין.
  9. החברה מוכרת מוצרים ומעניקה שירותים אך ורק לבגירים (קרי, אנשים מעל גיל 18). אם הנך קטין, אתה רשאי להשתמש באתר או לרכוש מוצר או שירות אך ורק באישור הורה ו/או אפוטרופוס. החברה שומרת לעצמה את הזכות לסרב להעניק שירות, לבטל חשבון ולבטל הזמנות, על פי שיקול דעתה הבלעדי בכל מקרה שהלקוח הינו מתחת לגיל 18. 
  10. באשר לשירות אישי - המוצרים המפורטים ברשימה אינם ניתנים לייבוא לישראל או קיימות מגבלות לגבי ייבואם (לרבות, אך לא רק, הוצאת אישור לפני ייבוא). אנו ממליצים לעיין ברשימה זו, טרם רכישת מוצר כלשהו דרך האתר. באשר לייבוא מסחרי – על היבואן המסחרי לבחון את הצורך באישורי ייבוא ותקני ייבוא בהתאם לחוקים והתקנות הרלוונטיים. כל עסקה לרכישת המוצרים הנ"ל היא על אחריותו הבלעדית של המשתמש, והחברה לא תהא אחראית לכל נזק או אבדן שייגרם למשתמש בגין כך. כל הזמנה של מוצרים האסורים על פי חוק ליבוא לישראל לא תשלח לארץ אך תחויב בדמי טיפול בגובה של 15 דולר ובתוספת תשלום עבור משלוח לכתובת אחרת בארה"ב וביטוח. משלוח חזרה לכתובת שתבחר בארה"ב יבוצע על ידי חברה מקומית. USHOPS אינה נושאת בשום אחריות לגבי החזרת המוצר במקרה זה. חבילה שאינה מותרת במשלוח לישראל כאמור, ואשר תמורת דמי הטיפול, עלות ההחזרה והביטוח כאמור לא שולמה תוך 7 ימים - תחשב כחבילה נטושה כאמור בסעיף 13. במידה והכתובת אינה נכונה עלויות השילוח החוזר חלות על הלקוח.
  11. במידה ומחיר מוצר או שירות המופיע באתר אינו נכון, יחולו התנאים הבאים: אם המחיר הנכון נמוך מהמחיר המופיע באתר, אזי המחיר הנכון והנמוך יותר תקף. אם המחיר הנכון גבוה יותר מהמחיר שמופיע באתר, אזי, על פי שיקול דעתה הבלעדי של החברה, אזי החברה תיצור אתך קשר על מנת לעדכן אותך לגבי המשך הרכישה (ותשלום ההפרש), או תבטל את הזמנתך ותודיע לך על הביטול. החברה אינה אחראית על טעויות חיוב אלא אם כן המשתמש יודיע לחברה על טעות מסוג זה, לא יאוחר משישים (60) יום מיום הרכישה.
  12. לצורך שחרור ממכס של מוצרים שערכם מעל 1,000 דולר נדרש היבואן למלא ולחתום על טופס ייפוי כוח לסוכן המכס ולשלחו לחברה בפקס שמספרו 04-6885234 או למייל cs@ushops.co.il, בצירוף צילום תעודת זהות/תעודת התאגדות, כאשר טופס ייפוי הכוח ותעודת זהות/תעודת התאגדות זהים שניהם לפרטי היבואן. במקרה של אי המצאת טופס תקין מלא וחתום בצירוף צילום תעודת זהות/תעודת התאגדות - המוצרים לא ישוחררו ממכס, ובנוסף כל עיכוב בהמצאתם יגרור חיוב הלקוח בדמי אחסנה במחסני המכס. החברה לא נושאת בשום אחריות וללקוח לא תהיה שום טענה בגין כל איחור בשחרור מוצרים אלו (ולכן גם באספקתם) ו/או חיוב בדמי אחסנה ו/או בגין כל נזק אחר שייגרם ללקוח עקב אי צירוף ייפוי הכוח תקין מלא וחתום וצילום תעודת זהות/תעודת התאגדות כנדרש.
  13. החברה לא תאפשר שילוח של סוללות, למעט במסגרת שילוח חסכוני. 
  14. שילוח חבילות הינו לתחומי ישראל בלבד. החברה אינה מבצעת שילוח חבילות לארה"ב או בתוכה.
  15. בהתאם לחוקי ונהלי המכס של ישראל, כאשר חבילה מגיעה למרכז הלוגיסטי של החברה בארה"ב, מבוצעת בדיקה של תוכן החבילה (לצורכי תמחור המוצר המצוי בחבילה וקטלוגו בקטגוריית מכס הרלוונטית) והוצאת מסמכים (חשבונית, תעודת משלוח וכו'). למעט במקרים חריגים ובכפוף לדין החל, הבדיקה אינה כוללת פתיחה של אריזת המוצר. 
  16. משלוחים מהירים וחסכוניים יבוצעו ע"י חברות שילוח ים ואויר מוכרות בהתאם למועדי ההפלגות והטיסות של חברות אלו. החברה שומרת לעצמה את הזכות לשנות ו/או להחליף את חברת השילוח, על פי שיקול דעתה הבלעדי.
  17. מועד יציאת המוצר מהמרכז הלוגיסטי של החברה בארה"ב במשלוח מהיר יהיה שלושה (3) ימי עסקים ממועד התשלום עבור המשלוח ובמידה והמוצר/ים אינו/ם מצריך/ים אישורי ייבוא. מועד יציאת מוצר שהוזמן במשלוח חסכוני יהיה בהתאם למועדי ההפלגות (המתרחשות בין פעם לשלוש פעמים בחודש קלנדרי), בכפוף למועד קבלת ההזמנה במרכז הלוגיסטי של החברה ולמקום פנוי, וכן לאם המוצר/ים מצריך/ים אישורי ייבוא. החברה שומרת לעצמה את הזכות לבחור את אופן השילוח במקרה של משלוח חסכוני. בתקופות של עומסים חריגים או אירועים שאינם בשליטת החברה כגון מזג אויר סוער בארה"ב ייתכנו עיכובים באספקת מוצרים ו/או ביציאת המוצרים מהמרכז הלוגיסטי בארה"ב, והלקוח מודע ומסכים לכך ולא תהיה לו כל טענה בנושא. 
  18. המשתמש מסכים כי מידות ומשקל של מוצר הינם משוערים בלבד.
  19. מוצר הנמכר במסגרת מכירות ישירות (שירות חנות ושירות קונים עבורך) מגיע עם תעודת האחריות המקורית של היצרן ו/או ספק המוצר וזאת ככל שהיצרן/ספק המוצר מעניקים תעודת אחריות למוצר הספציפי. החברה אינה מספקת תעודת אחריות או נותנת מצג כלשהו ביחס למוצר. המוצר נמכר ללקוח כמות שהוא (as-is) והלקוח מסכים ומתחייב לממש כל דרישה/תביעה בקשר לאחריות המוצר מול היצרן/הספק בלבד ככל שהוענקה אחריות כזאת.
  20. בתנאי שימוש אלו, "יום עסקים" משמעו ימים ראשון עד חמישי, בין השעות 09:00 עד 17:00, שעון ישראל, למעט ערבי חג וחג.
  21. בכל מקרה של שילוח מוצר בתוך ארה"ב מכל סיבה שהיא, החברה אינה מבצעת את השילוח ואינה אחראית לשילוח וכל תפקידה של החברה הינו לטפל בהתקשרות בין הלקוח לבין החברה שמבצעת את השילוח, להכין את החבילה לאיסוף, להכין ניירת מתאימה, לעמוד בקשר עם חברת השילוח המקומית וכיוצ"ב. החברה אינה אחראית בשום אופן לביצוע השילוח, למוצר נשוא השילוח או לכל נזק שייגרם למוצר. עבור הטיפול כאמור ישלם הלקוח לחברה 15 דולר וכן תשלום עבור אחסנה. בנוסף לתשלום דמי טיפול ודמי אחסנה, ישלם הלקוח לחברה את עלות השילוח שתגבה מהחברה על ידי החברה שתבצע את השילוח בארה"ב וכן עלות ביטוח. החברה לא תבצע את הטיפול בשילוח ללא תשלום ביטוח. במקרה שהמוצר הושב למחסני החברה על ידי חברת השילוח המקומית מכל סיבה שהיא כגון כתובת שאינה נכונה וכיוצ"ב, יחולו תשלומים זהים עבור טיפול מחדש.
 7. חנות USHOPS

  1. החברה מאפשרת ללקוחותיה לרכוש ישירות מהחברה מוצרים אותם אותם היא רוכשת מספקים צדדים שלישיים ולשלחם עבור לקוחותיה לישראל (להלן: "מכירות ישירות"). לעניין מוצרים הנמכרים במכירות ישירות, ההתקשרות הינה בין הלקוח לבין החברה. הלקוח ייחשב כיבואן של המוצר. כאמור בסעיף 6.19 החברה אינה נותנת כל אחריות ו/או מצג לגבי המוצר, טיבו, איכותו, תקינותו התאמתו וכו', וכל דרישה או תביעה או טענה מכל מין וסוג שהוא תהיה אך ורק כנגד היצרן ו/או הספק ממנו רכשה החברה את המוצר עבור הלקוח.
  2. כל עוד לא צוין אחרת, מחיר המוצר הינו סופי וכולל את כל שירותי החברה הניתנים בארה"ב ושירותי ייבוא המטענים כאמור בסעיף 4.4. 
  3. הזמנה של מוצר איננה ניתנת לביטול. הזמנה של מוצר כפופה לאישור מאת USHOPS אשר שומרת לעצמה את הזכות לדחות הזמנה כלשהיא ו/או להגביל, מבחינה כמותית, את ההזמנה. הזמנתך לא תיחשב כמאושרת עד ש - USHOPS תשלח את המוצר המוזמן, וזאת על אף שקיבלת אישור הזמנה כלשהו מאת USHOPS . 
  4. שילוח הזמנות נעשה בתנאי FOB. 
  5. הבעלות על המוצר תעבור ללקוח עם קבלת המוצר. אין ל- USHOPS אחריות על זמן שילוח המוצר בתוך ארה"ב או על עיכובים או בעיות אחרות מרגע הזמנת המוצר. 
  6. במקרה בו לא יהיה ניתן לבצע את הזמנת המוצר מסיבות של חוסר במלאי, או מכל סיבה אחרת, החברה תצור קשר עם הלקוח בנוגע להמשך הרכישה. 
  7. במסגרת שירות החנות החברה מפעילה "מציאון" אשר בו נמכרים בחלק מהמקרים מוצרים אשר הוחזרו או שרכישתם בוטלה על ידי הלקוחות. המוצרים נבדקו, תוקנו בהתאם לצורך והוצעו למכירה חוזרת. המוצר עשוי להגיע בקופסה פתוחה עם התכנות לפגם קוסמטי באריזה. ייתכן ונעשה שימוש קל במוצר ואריזתו המקורית נפתחה, הוחלפה או ניזוקה קלות. המוצר נמכר as-is. מובהר כי הלקוח ייחשב יבואן המוצר והחברה לא תהיה אחראית לטיב המוצר או למתן אחריות לגביו. לפני ההזמנה על הלקוח לבדוק, בין היתר, האם המוצר מותר בייבוא או שהמוצר דורש אישורי ייבוא מיוחדים (לפרטים נוספים אפשר להכנס ל"שאלות ותשובות"-תקנות ומסים), את תאימות המוצר למתח החשמל בארץ, ולענין רכישות בגדים והנעלה תאימות מידות וצבעים. החברה אינה תהיה אחראית בכל מקרה של אי תאימות המוצר לדרישות או למידות הנהוגות בישראל או בגין איסורים או דרישות כלשהן החלות על ייבוא מוצרים. המוצר נמכר ללקוח כמו שהוא (as-is) והלקוח מסכים ומתחייב לממש כל דרישה/תביעה בקשר לאחריות המוצר ככל שישנה מול היצרן/ספק במקורי בלבד. 
  8. ביטול עסקה בחנות USHOPS:
   1. הלקוח יהיה רשאי לבטל עסקה לרכישת מוצר, מכל סיבה שהיא, מיום ביצוע העסקה ועד ארבעה עשר (14) ימים קלנדרים מיום קבלת המוצר.
   2. ביטול של עסקה ייעשה באמצעות פנייה לשירות הלקוחות של החברה, בדרכים האמורות בסעיף 20 להלן. 
   3. במקרה של ביטול עקב פגם במוצר, או אי התאמה בין המוצר לבין הפרטים אשר נמסרו ללקוח בנוגע למוצר, או עקב אי-אספקת המוצר במועד שנקבע לכך או בשל כל הפרה אחרת מצד החברה, תחזיר החברה, בתוך 14 ימים קלנדרים מיום קבלת ההודעה על הביטול, את אותו חלק ממחיר העסקה ששולם, תבטל את החיוב בשל העסקה ותמסור ללקוח עותק מהודעת ביטול החיוב כאמור ולא יגבו דמי ביטול כלשהם. ככל שהמוצר יצא ממחסני החברה בארה"ב על הלקוח לשלוח את המוצר לכתובת החברה בארה"ב 473 Mundet Place, Hillside NJ 07205, USA ורק עם קבלת המוצר לידי החברה במחסניה כאמור יחשב המוצר כמוצר שהוחזר והעסקה לעסקה שבוטלה והלקוח יזוכה. למעט מקרים האמורים בסעיף 7.8.5 להלן.
   4. במקרה של ביטול עסקה עקב חרטה של הלקוח, תחזיר החברה ללקוח, בתוך 14 ימים קלנדרים מיום קבלת ההודעה על הביטול את סכום העסקה במלואו, זולת דמי ביטול בשיעור שלא יעלה על 5% ממחיר העסקה במלואה או 100 ש"ח, לפי הנמוך מביניהם, וכן זולת עלות המיסים, האגרות והעמלות ששולמו לרשויות המס בישראל עבור המוצר. ככל שהמוצר יצא ממחסני החברה בארה"ב על הלקוח לשלוח את המוצר לכתובת החברה בארה"ב 473 Mundet Place, Hillside NJ 07205, USA ורק עם קבלת המוצר לידי החברה במחסניה כאמור יחשב המוצר כמוצר שהוחזר והעסקה לעסקה שבוטלה והלקוח יזוכה. למעט מקרים האמורים בסעיף 7.8.5 להלן.
   5. לא ניתן לבטל עסקה ולהחזיר מוצרים לאחר שחלה הרעה במצבם בזמן שהיו ברשות הלקוח, לרבות במקרה של החזרת מוצר שנפגם ו/או ניזוק ו/או התקלקל ו/או ספג פגיעה כלשהי ו/או שאריזתו הושחתה ו/או שבוצעה בו הרכבה בבית הלקוח, המשנה מצבו של המוצר לרעה, במקרים אלו החברה רשאית לתבוע וכן לקזז את נזקיה בשל כך.
 8. ​​​קונים עבורך

  1. החברה מספקת ללקוחותיה שירות במסגרתו תרכוש החברה בעבור הלקוח מוצר ספציפי בהתאם להוראות שיוזנו לאתר על ידי הלקוח באמצעות לינק לרכישת המוצר הרלוונטי. מובהר בזאת, כי בחירת המוצר חלה על הלקוח ובאחריותו הבלעדית. עוד מובהר, כי הלקוח ייחשב יבואן המוצר והחברה לא תהיה אחראית לטיב המוצר או למתן אחריות לגביו. כאמור בסעיף 6.19 החברה אינה נותנת כל אחריות ו/או מצג לגבי המוצר, טיבו, איכותו, תקינותו התאמתו וכו', וכל דרישה או תביעה או טענה מכל מין וסוג שהוא תהיה אך ורק כנגד היצרן ו/או הספק ממנו רכשה החברה את המוצר עבור הלקוח.
  2. לפני ההזמנה על הלקוח לבדוק, בין היתר, האם המוצר מותר בייבוא או דורש אישורי ייבוא (לפרטים נוספים ניתן להיכנס לשאלות ותשובות - תקנות ומיסים), את תאימות המוצר למתח החשמל בארץ, ולעניין רכישות בגדים והנעלה, תאימות מידות וצבעים. החברה אינה תהיה אחראית בכל מקרה של אי תאימות המוצר לדרישות או למידות הנהוגות בישראל או בגין איסורים או דרישות כלשהן החלות על ייבוא מוצרים.
  3. כל עוד לא צוין אחרת, מחיר המוצר הינו סופי וכולל את כל שירותי החברה הניתנים בארה"ב ושירותי ייבוא המטענים כאמור בסעיף 4.4. 
  4. שילוח הזמנות נעשה בתנאי FOB. 
  5. הבעלות על המוצר תעבור ללקוח עם קבלת המוצר. אין ל- USHOPS אחריות על זמן שילוח המוצר בתוך ארה"ב או על עיכובים או בעיות אחרות מרגע הזמנת המוצר. 
  6. העלות הסופית של המוצר אשר הורית לחברה לקנות עבורך נקבעת על פי נתונים מאת האתר בו מבוצעת הקניה עבורך כגון  www.amazon.com. היה ומחיר המוצר משתנה באתר בו מתבצעת הקניה עבורך, יתכנו פערים בעלות הסופית של ההזמנה שביצעת והחברה תיצור עמך קשר לעדכון ולקבלת אישורך בנוגע להמשך רכישה. 
  7. במקרה בו לא יהיה ניתן לבצע את הזמנת המוצר מסיבות כגון חוסר במלאי באתר אשר בו הורית לנו לבצע את הקניה עבורך, אי תאימות במחיר, אי תאימות בקטגוריית המכס ועוד, החברה תיצור קשר עם הלקוח לעדכון בנוגע להמשך הרכישה.
  8. זמני אספקת ההזמנה עד לבית הלקוח תלויים בזמינות המלאי באתר אשר בו הורית לנו לבצע את הקניה עבורך ואינם כוללים את זמן המשלוח לישראל עפ"י סוג המשלוח שבחרת.
  9. לא ניתן לאחד חבילות בשירות קונים עבורך. 
  10. ניתן לבטל עסקה בהתאם למדיניות ביטול העסקה של החברה להלן ובכפוף לביטול העסקה על ידי הספק/יצרן ממנו נרכש המוצר עבורך.
  11. ביטול עסקה בשירות קונים עבורך בהתאם לאמור בסעיף 7.8.
  12. לקוח המזמין דרך קונים עבורך חבילה המכילה חומרים מסוכנים או סוללות אשר ישלחו במשלוח חסכוני עשוי להיות מחויב בסך של 75 דולר מעבר לעלות השילוח.
 9. מדיניות החזרת מוצרים

  ניתן להחזיר הזמנה מחנות USHOPS ובשירות "קונים עבורך" עד ארבעה עשר (14) ימים מיום קבלתה בהתאם לאמור בסעיף 7.8 לעיל בתנאי שלא בוצע כל שימוש במוצר והוא ארוז באריזתו המקורית. על האריזה המקורית להיות שלמה וללא נזק חיצוני כלל. על הלקוח לשלוח עצמאית את המוצר/ים למשרדי החברה בארה"ב ובאחריות הלקוח לוודא שהמוצר אכן הגיע למשרדי החברה. טרם ההחזרה יש ליצור קשר עם שירות הלקוחות. החברה אינה אחראית על המוצר ועלות שילוחו בתהליך ההחזרה והמוצר אינו מבוטח על ידי החברה. באחריותו הבלעדית של הלקוח להשיב את המוצר לחברה כשהוא תקין ושלם ובאריזתו המקורית. במקרה של אבדן או נזק מכל מין וסוג שהוא שנגרמו בתהליך ההחזרה לא תשמע כל טענה של הלקוח כלפי החברה.

 10. שירות ייבוא אישי וייבוא מסחרי

  1. החברה מספקת שירותי ייבוא אישי/מסחרי עבור מוצרים שהלקוח רוכש באופן עצמאי מספקים צדדים שלישיים (שאינם קשורים לחברה). 
  2. המשתמש מסכים כי ההתקשרות בין המשתמש לבין החברה נעשית בגין שירותי ייבוא המוצרים (כמפורט להלן) ולא בגין רכישת המוצרים ולעניין רכישת המוצר עצמו (אחריות וכו'), ההתקשרות הינה בין המשתמש לבין ספק המוצר.
  3. בגין שירות ייבוא אישי/מסחרי לכתובת הלקוח בישראל, ובהתאם לסוג השילוח, תגבה החברה מהלקוח סכומים, בהתאם למחירון המפורסם בטבלה זו. ניתן לבצע חלק משירות הובלת המטענים כאמור בסעיף 4.4.2 באופן עצמאי (שחרור ממכס ואיסוף החבילה לכתובתך) ובמידה ותחליט לעשות כן מחיר הייבוא האישי/מסחרי יהיה נמוך ב 10% ממחיר המחירון נטו לאחר כל הנחה שניתנה, אך לשם כך עליך ליצור קשר עם שירות הלקוחות טרם תשלום על החבילה. החברה תהיה רשאית לשנות את המחירון, לפי שיקול דעתה הבלעדי, ולמשתמש מוצע להתעדכן מעת לעת בתעריפי הייבוא האישי הנהוגים.
  4. חישוב דמי שילוח נקבע בהתאם למשקל הפיזי או הנפחי של המוצר, הגבוה מבניהם ("משקל לחיוב") כאשר הוא מעוגל כלפי מעלה לחצי ק"ג הקרוב. משקל נפחי נקבע על פי הכפלת האורך, הרוחב והגובה של החבילה בסנטימטרים וחלוקת התוצאה ב-6,000. לצורך המחשה בלבד: אם המשקל הפיזי של החבילה הינו 3 קילו וממדיה הינם 30*40*30 ס"מ, אזי המשקל הנפחי של החבילה הינו 6 קילו .(30*40*30 / 6000) 
  5. החברה מפעילה באתר מחשבון עלויות משלוח לארץ אשר נותן אינדיקצית מחירי שילוח לפי משקל פיזי ומשקל נפחי בהתאם למשקל ומידות החבילה שהוזנו על ידך, וכן עלויות מסים צפויות. המשקל הפיזי והנפחי הקובע לחיוב הינו המשקל בפועל של החבילה כפי שתשקל ותמדד במרכז הלוגיסטי של החברה. עלויות המסים הסופיות ייקבעו על ידי המכס עם הגעת החבילה למעמד השחרור בארץ וייתכן כי תדרש לשלם הפרשי מסים עקב סיבות שונות כגון סיווג לקטגורית מכס שונה, אי התאמת מוצר וכיוצ"ב.  הלקוח מסכים לכך והוא לא יטען שום טענה כנגד החברה בגין האמור לעיל והלקוח מתחייב בתשלום הפרשי מסים במלואם ככל שיהיו וזאת מיד עם דרישה. 
  6. עלות המשלוח ההתחלתית הינה 14.90 דולר עבור חבילה שמשקלה לחיוב הינו עד 200 גרם במשלוח מהיר. במשלוח חסכוני העלות המינימלית היא 20 דולר לחבילה שמשקלה לחיוב עד 0.5 ק"ג. מחירון המשלוחים לפי משקל מופיע עד משקל של 50 ק"ג בקפיצות של 1 ק"ג ומעל 50 ק"ג ועד 100 ק"ג בקפיצות של 5 ק"ג, אך עם זאת החיוב לתשלום הינו עבור כל חצי ק"ג מעוגל כלפי מעלה. עבור חבילה מעל 35 ק"ג או שאחת מצלעותיה מעל 120 ס"מ תדרש לתוספת עלות שילוח בסך 35 דולר.
  7. במשלוח חבילות מעל 35 ק"ג או שאחת מצלעותיהן מעל 120 ס"מ הנך מחוייב בפניה לשירות הלקוחות טרם ביצוע העסקה על מנת לוודא אופן הגעת המוצר לכתובתך. במידה ולא פנית לחברה טרם ביצוע העסקה לא תעלה כל טענה כנגד החברה בקשר עם אופן מסירת המשלוח לכתובתך (למשל, בחבילות מסוג זה ייתכן כי החבילה לא תגיע לפתח דלתך אלא לקומת הקרקע של כתובתך).
  8. החברה מקיימת מבצעים שונים ומעניקה קופוני הנחות מעת לעת. החברה רשאית לשנות ו/או להפסיק כל מבצע או הנחה ללא הודעה מוקדמת וללקוח לא תהיה שום טענה או תביעה. מומלץ לקרוא את פרטי המבצע הספציפיים המפורטים באתר ו/או על גבי הקופון. במקרה של סתירה בין הוראות המבצע ו/או הקופון לבין תנאי השימוש ייגברו הוראות המבצע ו/או הקופון.
  9. החברה שומרת לעצמה את הזכות לקיים מבצעים, קופונים והנחות שונים ללקוחות ייבוא מסחרי וייבוא אישי.
  10. במשלוח חסכוני לא ניתן לשלוח זוג אחד של נעליים.
  11. שירותים לוגיסטיים: בגין שירותים לוגיסטיים שהחברה תספק לבקשת הלקוח (למשל, איחוד/פיצול חבילות, בדיקת תוכן החבילה, צילום תוכן החבילה, אריזה חסכונית, אריזה מיוחדת) תגבה החברה מהלקוח, בהתאם לסוג השירות, סכומים, בהתאם למחירון המפורסם בטבלה זו. החברה תהיה רשאית לשנות את מחירון עלויות השירותים, לפי שיקול דעתה הבלעדי, ולמשתמש מוצע להתעדכן מעת לעת בתעריפי השירותים הנהוגים.
  12. החבילה נחשבת כהתקבלה על ידי החברה מרגע ברקוד החבילה במרלו"ג ואילו טרם ברקוד החבילה, החבילה לא תחשב כהתקבלה בידי החברה בשום מקרה. אחריות החברה על החבילה מתחילה מרגע קבלתה של החבילה. מרגע דרישת התשלום לשירות, הלקוח יודע מאשר ומסכים כי החברה לא תישא באחריות על החבילה אם לא שולם ביטוח על החבילה, והלקוח לא יבוא בטענה כלפי החברה בשום מקרה של נזק או אבדן באם הוא לא רכש ביטוח לחבילה.
  13. כל החבילות נמדדות ונשקלות ע"י מכונה אוטומטית. הלקוח מודע ומסכים לכך כי תיתכן סטייה של כ-0.5 ס"מ בכל פאה וכ-100 גרם במשקל החבילה אשר בתורה עשויה להשפיע גם על מחיר השילוח.
  14. ביטול עסקת ייבוא אישי/מסחרי:
   1. לקוח יהיה רשאי לבטל שירות ייבוא אישי/מסחרי שרכש מהחברה, בתוך ארבעה עשר ימים מיום עשיית העסקה, בתנאי שביטול כאמור ייעשה לפחות שני (2) ימים, שאינם ימי מנוחה, קודם למועד שבו אמור השירות להינתן. מובהר בזאת, כי שירות ייבוא אישי/מסחרי מתחיל עם התשלום עבור השירות.
   2. לפני ביצוע התשלום לחברה עבור שירות של ייבוא אישי/מסחרי, הלקוח יהיה רשאי להחזיר לספק מוצר שרכש ממנו או לכתובת אחרת בארה"ב שנשלחה ע"י צד שלישי בשירות ייבוא אישי/מסחרי לכתובת האמריקאית. השירות כרוך בעמלת טיפול המתחילה ב-15 דולר ארה"ב בתוספת לעלות המשלוח לספק המוצר בתוך ארה"ב בהתאם למחיר שייגבה מהחברה ובתוספת עלות האחסון כאמור. כמו כן, הלקוח יחויב בעלות עבור ביטוח החזרת המוצר בארה"ב והחברה תדאג לבטח את הלקוח בהחזרת המוצר. מודגש ומוסכם כי החברה אינה אחראית על המוצר עצמו ו/או על תהליך החזרתו לספק ואחריותה מסתכמת אך ורק בטיפול בהכנת הניירת המתאימה להחזרה, בביטוח , ובתיאום איסוף ומסירת המוצר לחברה שתבצע את החזרת המוצר.
 11. ​​​מיסוי אגרות היטלים ועמלות

  1. בכל אחד מהשירותים הנרכשים על ידי הלקוח (ייבוא אישי, ייבוא מסחרי, חנות, קונים עבורך, אחר) הלקוח הוא הייבואן של הפריטים הנשלחים לארץ. החברה אינה אחראית למיסים, מכסים, מס קניה, מע"מ, אגרות למיניהן, היטלים, היתרי ייבוא, דמי איחסון במחסני המכס, דמי טיפול, ו/או כל תשלום חובה אחר שיוטל על המשלוח על ידי הרשויות. הינך האחראי הבלעדי לתשלומים אלו ומחויב לפעול ע"פ הנחיות מכס ישראל ו/או הגורמים המתאימים האחרים בכל הקשור לגירעונות מס, קנסות, היתריי ייבוא, דמי אחסון במחסני המכס, דמי טיפול, אגרות למיניהן, היטלים וכיוצ"ב. 
  2. מיסים בגין עסקה כוללים מסים (מע"מ, מכס ומס קניה ככל שיחולו), אגרות שונות, תשלומים בגין אישורים מיוחדים, היטלים, קנסות, דמי טיפול, אחסנה במחסני המכס ועמלות בגין ביטחון, מחשב, עמילות ושחרור ממכס.
  3. חישוב עלויות המיסוי יבוצע באתר לפי דיני המס החלים על ייבוא בישראל וכן לפי פרט המכס המתאים שנקבע ע"י רשויות המכס בישראל ושיעור המע"מ החל. מודגש ומוסכם כי חישוב המס המופיע באתר הינו משוער בלבד וכי עשויים להיות הפרשי תוספת מס נדרש אשר ייגבו מהלקוח.
  4. בהתאם לנוהל שחרור טובין באמצעות חברות הבלדרות, תחשיב המיסים יבוצע מסכום הכולל את עלות חשבונית הספק ו- 5 דולר ארה"ב לכל קילו של החבילה.
  5. המשתמש מסכים לכך כי הן במשלוח חסכוני (משלוח בים) והן במשלוח מהיר (משלוח באויר) חישוב המסים אינו סופי והוא מהווה הערכה בלבד וכי עלות המיסים הסופית תיקבע במעמד שחרור החבילה מהמכס בארץ בהתאם לנוהל שחרור חבילות באמצעות חברות הבלדרות במשלוח מהיר ונוהל שחרור בסוג שירות "שילוח" במשלוח חסכוני ובהתאם לרשימון המכס וסיווג הפריט המיובא. הלקוח מתחייב לשלם לחברה מיד עם דרישה את הפרשי המסים האמורים ככל שיהיו. 
  6. במשלוח מהיר ובמשלוח חסכוני הפטור מתשלום מסים בייבוא אישי הינו עבור מוצרים עד לעלות של 75 דולר. עבור מוצרים שערכם מעל ל 75 דולר יחולו מסים לפי ערך הפריט ולפי פרט המכס המתאים שנקבע ע"י המכס.
  7. במשלוח מהיר ובמשלוח חסכוני בייבוא אישי מתחת בייבוא אישי ל 25 ק"ג עבור חבילות שערכן מעל 75 דולר ועד 999.99 דולר תחול עמלת שחרור בסך 3.5 דולר. במשלוח חסכוני מעל 25 ק"ג ו/או שערך החבילה 1,000 דולר ומעלה וכן במשלוח מהיר כשערך החבילה 1,000 דולר ומעלה תחול עמלת שחרור בסך 75 דולר. חבילות בעלות ערך הגבוה מ- 75 דולר יחויבו בעמלות עבור ביטחון ומחשב בסך 1.4% מערך ה CIF (עלות מוצר, ביטוח, שילוח). 
  8. במשלוח מהיר ובמשלוח חסכוני בייבוא מסחרי, תשלום מסים הינו עבור ערכם המלא של המוצרים, ללא פטור. עבור ערכם המלא של המוצרים יחולו מסים לפי ערך הפריט ולפי פרט המכס המתאים שנקבע ע"י המכס.
  9. במשלוח מהיר ובמשלוח חסכוני בייבוא מסחרי, על חבילות מתחת ל 25 ק"ג תחול עמלת שחרור בסך 3.5 דולר. במשלוח חסכוני מעל 25 ק"ג ו/או שערך החבילה 1,000 דולר ומעלה וכן במשלוח מהיר כשערך החבילה 1,000 דולר ומעלה תחול עמלת שחרור בסך 75 דולר. כמו כן החבילות יחויבו בעמלות עבור ביטחון ומחשב בסך 1.4% מערך ה CIF (עלות מוצר, ביטוח, שילוח).
  10. במידה וחבילה הוגשה למכס והחל תהליך שחרור ממכס, והלקוח מבקש לשחרר את החבילה עצמאית או ע"י עמיל מכס אחר, יחוייב הלקוח בעמלת טיפול בגובה 150 ש”ח.
  11. המכס רשאי לעצור כל חבילה לפי שיקול דעתו ולבדוק אותה ו/או לעכב את שחרורה. כל חבילה שתידרש לבדיקה בהתאם להחלטת המכס תחויב בעמלת שחרור בגובה 75 דולר ובתוספת דמי אחסון במחסני המכס וזאת ללא קשר לעלות המוצרים בחבילה. 
  12. שחרור חבילות המכילות חלפים לרכב שיועברו לבדיקה של מפקח משרד התחבורה יחויבו בעמלת שחרור בסך של 150 ש"ח. 
  13. החל מתאריך 10.1.18 הושת על ידי המכס בישראל אגרות רשומון בתעריפים הבאים: משלוח שערכו מתחת ל 100 דולר פטור; משלוח בערך של 100 דולר ומעלה אך פחות מ- 500 דולר, אגרה של 18 ש"ח; משלוח בערך של 500 דולר ומעלה אך פחות מ- 1,000 דולר, אגרה של 59 ש"ח; משלוח בערך של 1,000 דולר ומעלה אגרה של 79 ש"ח.
  14. עלויות המשלוח והשירותים הלוגיסטיים מפורטות במחירון המשלוחים והשירותים הלוגיסטיים שמפורסם בקישור זה, כפי שיעודכן מעת לעת, על פי שיקול דעתה הבלעדי של החברה. מוצע לעיין בקישור זה, טרם ביצוע רכישת מוצרים דרך האתר. 
  15. לקוח הרוכש בקונים עבורך ו/או השולח חבילה המכילה חומרים מסוכנים או סוללות למיניהן אשר ישלחו במשלוח חסכוני יחויב בסך של 75 דולר מעבר לעלות השילוח.
  16. עלות הנפקת עותק רשימון יבוא $10.
 12. ביטוח

  1. כיסוי ביטוחי נכנס לתוקף ברגע שבו שולם הביטוח עבור המשלוח על ידי הלקוח ומסתיים בחתימת הלקוח על תעודת המשלוח. אם לא בוצע תשלום עבור ביטוח לא ניתן לבצע תביעת ביטוח לחבילה שניזוקה או אבדה במשלוח.
  2. ביטוח החבילות נתון לשיקול דעתו של הלקוח, למעט בעבור חבילות בערך 1,000 דולר ומעלה, שעליהן חלה חובת ביטוח משלוח. לקוח שאינו מעוניין לבטח חבילות בערך 1,000 דולר ומעלה ייצור קשר עם מחלקת שירות הלקוחות בנושא זה ומסיר מהחברה ומהמבטח כל אחריות לאבדן או לנזק. בחירת תוספת התשלום עבור הביטוח תתבצע באופן עצמאי בשלב התשלום עבור משלוח החבילה.
  3. פוליסת הביטוח אינה מכסה את המוצרים הבאים: עתיקות, מוצרי יד שנייה ומוצרים מחודשים, מוצרים קפואים, כלי נשק ותחמושת, דברי פורצלן, קרמיקה וזכוכית, חפצי אמנות, מוצר המכיל נוזלים מכל סוג שהוא. שילוח פריטים אלו הינם על אחריותו הבלעדית של הלקוח והלקוח לא ישמיע שום טענה או דרישה בדבר נזק או אבדן שנגרם בקשר עם פריטים אלו. החברה אינה אחראית ואינה מבטחת מוצרים כאמור גם במקרה בו הלקוח שילם עבור רכישת ביטוח. במקרה בו שולם עבור רכישת ביטוח, תשיב החברה ללקוח את סכום התשלום עבור הביטוח במלואו מיד עם דרישה.
  4. התעריפים עבור רכישת ביטוח הינם כדלקמן:
   1. במשלוח מהיר - עבור עסקאות שערכן מעל 0.1 דולר ועד 5,000 דולר תעריף הביטוח הוא 1.5% מסך העסקה (עלות מוצרים, משלוח מקומי ומיסים מקומיים בארה"ב, מיסים בישראל ומשלוח לישראל ללא הנחות והטבות) + $1 עלות הפקת פוליסה - החל מהדולר הראשון.
   2. במשלוח חסכוני במשקל עד 24.99 קילו – עסקאות שערכן הכולל  מעל 0.1 דולר ועד  5,000 דולר תעריף הביטוח הוא 2.5% מסך העסקה (עלות מוצרים, משלוח מקומי ומיסים מקומיים בארה"ב, מיסים בישראל ומשלוח לישראל ללא הנחות והטבות) + $1 עלות הפקת פוליסה - החל מהדולר הראשון.
   3. במשלוח חסכוני במשקל של 25 קילו ומעלה ו/או במשלוח חסכוני של חבילות המכילות סוללות או חומרים מסוכנים - עלות המינימום לביטוח היא 5  דולר לחבילה.
    עסקאות שערכן הכולל מעל 0.1 דולר ועד $5,000 דולר תעריף הביטוח הוא 2.5% מסך העסקה (עלות מוצרים, משלוח מקומי ומיסים מקומיים בארה"ב, מיסים בישראל ומשלוח לישראל ללא הנחות והטבות) + $1 עלות הפקת פוליסה - החל מהדולר הראשון או- מינימום של 5 דולר
   4. החברה תהיה רשאית לשנות את מחירון תעריפי הביטוח, לפי שיקול דעתה הבלעדי, ולמשתמש מוצע להתעדכן מעת לעת בתעריפון הכיסויים הביטוחיים. 
  5. במקרה של תביעת ביטוח יחולו תעריפי ההשתתפות העצמית הבאים:
   1. תביעת ביטוח עד 250 דולר – השתתפות עצמית של 30 דולר.
   2. תביעת ביטוח בין 250 ל 1000 דולר – השתתפות עצמית של 50 דולר.
   3. תביעת ביטוח מעל 1000 דולר – השתתפות עצמית של 250 דולר.
  6. לצורך הפעלת הכיסוי הביטוחי, על הלקוח לפנות לשירות הלקוחות של החברה לא יאוחר מ-24 שעות ממועד קבלת המשלוח, וכן לפעול באופן המתואר להלן:
   1. עם קבלת החבילה, יש לאתר נזקים במוצר ובקופסת המשלוח ויש ליצור קשר עם שירות הלקוחות בכתב עד 24 שעות ממועד קבלת החבילה. מודגש ומוסכם כי הלקוח רשאי לתבוע את הביטוח אך ורק באם פנה אל החברה בטענת נזק תוך 24 שעות מעת קבלת המוצר לביתו.
   2. יש לצלם את קופסת המשלוח ולאחר מכן את המוצר הפגום עצמו.
   3. יש להכין את הניירת הרלוונטית - תעודת המשלוח של דואר שליחים, חשבונית הרכישה והתמונות ולצרפן לפניה בכתב שתשלח לכתובת דואר אלקטרוני של שירות הלקוחות.
   4. לחתום על כל מסמך שיידרש לרבות מסמך שיבוב לטובת חברת הביטוח.
  7. מובהר מודגש ומוסכם כי תנאי להפעלת הכיסוי הביטוחי הוא משלוח והגעת המוצר לכתובת החברה, וכי טיפול בתביעה יחל אך ורק לאחר קבלת המוצר לידי החברה.
  8. בהתאם להחלטת חברת הביטוח יועבר לידכם הפיצוי, ככל שיועבר, מחברת הביטוח. לחברה ולחברת הביטוח יחד ולחוד שמורה הזכות לפצות את הלקוח במוצר זהה במקום המוצר שניזוק וזאת חלף פיצוי כספי.
 13. אחסון במרכז הלוגיסטי בארה"ב

  1. החברה מעניקה ללקוחותיה 7 ימי אחסון ראשונים ללא עלות ולחבילות המכילות חלקי חילוף 21 ימי אחסון חינם. במידה ותמורת החבילה לא שולמה בתקופה של 7 ימים אלו (או 21 ימים עבור חלקי חילוף) יחוייב הלקוח לשלם דמי אחסון החל מהיום הראשון של האחסון.
  2. עלות האחסון היומית תחושב לפי הנוסחה הבאה: ימי האחסון * משקל נפחי של החבילה * 0.35 דולר ארה"ב. התשלום המינימלי של דמי אחסון הוא 1 דולר ארה"ב ליום.
  3. חבילות שתימצאנה במרכז הלוגיסטי של החברה מעל 60 ימים בלא שתמורתן שולמה לחברה, יוגדרו אוטומטית כחבילות נטושות ללא דורשים ויועברו לגריסה. ללקוח לא תהא כל טענה ו/או דרישה כלפי החברה ו/או מי מטעמה בגין גריסת חבילות נטושות. 
  4. פרטי חבילות נטושות יוסרו מחשבון הלקוח.
 14. הפצה בישראל

  שירותי החברה כוללים איסוף המוצרים ממחסני המכס לאחר שחרורם והפצה ללקוח, כאשר החברה מבצעת זאת באמצעות קבלני משנה בעלי מומחיות בתחום ההפצה בישראל. החברה מבצעת את ההפצה לבית הלקוח, לנקודות המסירה וללוקרים והיא יכולה לבחור בכל עת ספק חילופי ו/או ספק נוסף. בהקשר זה החברה מציינת כי –

  1. שירות ההפצה ניתן לבית הלקוח ב 2 ניסיונות מסירה שונים כאשר הניסיון השני יבוצע באם לא היה מענה במהלך ניסיון המסירה הראשון. מסירה לכתובת שאינה נכונה תחשב למצב בו לא ניתן לתאם מסירה עם הלקוח. במקרה ששני ניסיונות המסירה לא צלחו אזי החבילה תמסר בסניף הדואר הקרוב, אך אם לא נדרשה תשלח לחברה והלקוח יחויב ב 10$ עבור המשלוח לחברה וב 10 דולר נוספים על דרישת החבילה למשלוח נוסף אליו.
  2. השירות לבית הלקוח ניתן לרשימת היישובים המצורפת בקישור זה, ובמידה וכתובת הלקוח אינה נכללת ברשימה זאת ייתכן וההפצה תבוצע לנקודת חלוקה מוגדרת בה נמסרים דברי דואר ביישוב זה ולא לבית הלקוח (לרוב במקרה של תושב יישוב מרוחק ו/או קיבוץ, מושב או כל יישוב אחר אשר אליו נמסרים דברי דואר לנקודת חלוקה מוגדרת כגון מזכירות קיבוץ), והפצה זאת תיחשב להפצה לבית הלקוח לכל דבר וענין.
  3. שינוי כתובת לאחר תשלום עבור משלוח יחויב בעלות של 10 דולר.
  4. עיכוב בהפצה מפאת מועד תאום עם הלקוח אינו נחשב לאיחור בזמני אספקה.
  5. משלוחים שמשקלם מעל 35 ק"ג ו/או אחת מצלעותיהם מעל 120 ס"מ יחויבו בעלות של 35 דולר, והחברה אינה מתחייבת למסרם בפתח בית הלקוח אלא לפי שיקול דעתה באמצעות קבלני המשנה (דואר שליחים) וכן היא עשויה להניח את החבילה בפתח הבנין שכתובתו נמסרה לצורך הפצה. מובהר כי חבילות מסוג זה לא יסופקו באמצעות לוקר אוטומטי או נקודת מסירה.
  6. לקוח שבחר לאסוף את החבילה שלו עצמאית ללא שימוש בשירותי ההפצה של החברה מסיר מהחברה ומהמבטח כל אחריות לאבדן או לנזק.
  7. לקוח שבחר לאסוף את החבילה מלוקר אוטומטי ממתקני yellowbox המוצבים בתחנות דלק פז, יוכל לבחור את המיקום של המתקן הקרוב ביותר אליו מתוך 100 מתקנים ברחבי הארץ. החבילה תאוחסן 48 שעות בלבד. בתום 48 שעות החבילה תועבר למוקד דואר שליחים לאיסוף עצמי.
  8. לקוח שבחר לאסוף את החבילה מנקודת מסירה , יוכל לבחור את המיקום הנוח עבורו מתוך 1,200 נקודות הפזורות ברחבי הארץ. שעות הפעילות משתנות בהתאם לנקודת המסירה שנבחרה.
 15. חבילות מאוחדות

  חבילות מאוחדות הן שתי חבילות נפרדות או יותר אשר הלקוח נתן הוראה לחברה לצרפן לחבילה אחת ולשלחן במסגרת חבילה אחת, זאת במקום לשלוח כל חבילה בנפרד. החבילה המאוחדת יכול שתארז מחדש ויכול שחבילה אחת תהיה מוכלת בתוך חבילה אחרת. החבילה המאוחדת תשקל ותימדד ותחויב על פי משקלה הפיזי או הנפחי כגבוה מביניהם. דמי איחוד ישולמו בהתאם לתעריף המופיע בעמוד זה והחברה רשאית לעדכן מחירים אלו מעת לעת ועל הלקוח להתעדכן במחירים אלו טרם כל עסקה שיבצע. חבילה מאוחדת לא תחויב באחסון עבור התקופה שעד לאיחודה. לאחר איחוד חבילה, יחולו על החבילה תנאי האחסון האמורים בסעיף 13. לא ניתן לאחד חבילות בשירות קונים עבורך ושירות חנות.

 16. מדיניות פרטיות

  1. הפרטים שיימסרו על ידי המשתמש במסגרת השימוש באתר וכן כל נתון אחר שיופק על סמך ניתוח פרטים אלה וכל מידע אודות המשתמש שהגיע ו/או יגיע לידיעת החברה במסגרת השימוש באתר (ביחד: "פרטי המשתמש"), יהיו כפופים למדיניות הפרטיות של האתר. 
   לחצו כאן לצורך מעבר למדיניות הפרטיות
 17. קניין רוחני

  1. סימני המסחר והשירות, הלוגואים והסיסמאות המופיעים באתר, לרבות הסימן USHOPS ("סימני המסחר"), הינם סימני המסחר של החברה או של צדדי ג' ואינם ניתנים להעתקה או לשימוש, כולם או חלקם, בלי אישור בכתב מהחברה או מאת בעל סימן המסחר המתאים.
  2. על אף שהאתר מזכיר או מפרסם מוצרים או שירותים באמצעות סימני מסחר אין באמור כדי להוות המלצה לרכישה של מוצרים או שירותים אלו.
  3. לא ניתן להשתמש בתגי מטא (meta tags) או טקסט מוסתר אחר שמשתמש בסימני המסחר בלי אישור בכתב מהחברה.
  4. כל זכויות הקניין הרוחני מכל סוג לרבות, אך לא רק, סימני מסחר, סודות מסחריים, זכויות יוצרים ופטנטים, בין אם זכויות אלה רשומות ובין אם לאו, בתוכן האתר וכל חומר אחר המופיע באתר, לרבות לוגו USHOPS, תמונות, מידע, תיאורי מוצרים, כתבות, אייקונים (icons), תוכנה, יישום, קוד, גרפיקה, קבצי וידיאו, קבצי טקסט, קבצי אודיו וחומרים אחרים, בין בצורה של קוד מקור, קוד אובייקט ובין בממשק חיצוני ("חומרי האתר") וכן העיצוב, המראה והצורה של האתר (look & feel) הם רכושה הבלעדי של החברה ו/או של צדדים שלישיים (לפי העניין). 
  5. מוענק לך בזאת רישיון מוגבל להשתמש באתר ולהדפיס בצורה אלקטרונית או רגילה את חומרי האתר לצרכים אישיים בלבד ("הרישיון המוגבל"). מבלי לגרוע מכלליות האמור, הרישיון המוגבל אינו כולל את הפעולות הבאות:
   1. כל מכירה מחודשת או שימוש מסחרי באתר או בחומרי האתר;
   2. איסוף ושימוש ברשימת מוצרים, תמונות ותיאורים;
   3. שידור, העמדה או הצגה בפומבי של חומרי האתר או הכנת יצירות נגזרות של חומרי האתר;
   4. שימוש בכריית מידע, רובוטים או דרכים אחרות לאיסוף מידע;.
   5. הורדות של חומרי האתר או כל מידע שיש באתר, אלא אם כן נאמר במפורש שמותר לעשות כן;
   6. הנדסה חוזרת של כל קוד הכלול באתר;
   7. כל שימוש באתר או בחומרי האתר שלא למטרות להם נועדו.
   8. כל שימוש באתר או בחומרי האתר שלא בהתאם לסעיפים הללו ללא אישור בכתב מהחברה אסור בהחלט ויבטל את הרישיון המוגבל. החברה רואה בחומרה פגיעה בזכויותיו הקנייניות של אחר ויראה בחומרה כל ניסיון להשתמש באתר כאמצעי להפרה או פגיעה בזכויותיו הקנייניות של אחר.
  6. למעט הרישיון המוגבל, אין לראות בתנאי השימוש הללו הענקת רישיון לשימוש בזכויות יוצרים או זכויות קניין רוחני אחרות של החברה, בין על ידי השתק, מכללא או אחרת. החברה רשאית לבטל את הרישיון המוגבל בכל עת ומכל סיבה שהיא.
 18. חובות המשתמש

  השימוש באתר כפוף לתנאים הבאים: 

  1. הזכות לעשות שימוש במידע, בתכנים, ובשירותים המצויים באתר נתונה לשימושו האישי והפרטי בלבד של המשתמש. אין לעשות כל שימוש מסחרי בכל אלה למטרות רווח כלשהן והמשתמש אינו רשאי להרשות שימוש כלשהו במידע, בתכנים כאמור לצדדים שלישיים כלשהם, בין בתמורה ובין שלא בתמורה. מובהר כי אין לעשות שימוש במידע ובתכנים המתפרסמים באתר לצורך הצגתם ברשת האינטרנט ו/או בשירות אחר כלשהו, מבלי לקבל את הסכמתה של החברה לכך בכתב ומראש ובכפוף לתנאי ההסכמה כאמור, אם וככל שתינתן. המשתמש מתחייב כי, למעט על פי הקבוע במפורש בתנאי השימוש, המשתמש יימנע מלאגור מידע ותכנים הכלולים באתר באמצעות תוכנות מסוגים שונים או יפיץ מידע ותכנים כאמור ברבים באופן מסחרי או במסגרת מסחרית או לכל מטרה אחרת.
  2. המשתמש מתחייב לעשות שימוש באתר, במידע, בתכנים, בשירותים המופצים או הכלולים בו אך ורק על פי החוק ובהתאם להוראות תנאי השימוש.
  3. המשתמש מתחייב שלא לקשר (link) לאתר ו/או להשתמש בו ו/או במידע, בתכנים, ובשירותים הכלולים בו לצורך העלאה, הורדה, הפצה, פרסום או שידור של: (א) מידע או חומר אחר באופן המפר זכויות כלשהן, לרבות, זכויות קניין רוחני, זכויות להגנת הפרטיות ו/או כל זכות קניינית אחרת; (ב) מידע או חומר אחר האסור לפרסום או לשימוש, בשל היותו בגדר איום, פגיעה, העלבה, הוצאת דיבה, השמצה, גזענות או תוכן בלתי ראוי; (ג) מידע או חומר אחר הכולל וירוס או תוכנה אחרת העלולה לחבל במערכות מחשב של החברה ו/או של צדדים שלישיים כלשהם או באופן העלול להגביל או למנוע מאחרים את השימוש באתר; או (ד) מידע או חומר אחר הכולל פרסומת מכל סוג שהוא בלי הרשאה מראש ובכתב של החברה.
  4. המשתמש מתחייב שלא לעשות שינויים ו/או להתערב בצורה כלשהי בקוד המקור של האתר ו/או המידע ו/או התכנים הכלולים בו ולא להעלות תוכנות ו/או יישומים כלשהם שעלולים לפגוע או לגרום נזק לאתר ו/או לחברה ו/או לצדדים שלישיים אחרים כלשהם.
  5. המשתמש מסכים כי, מבלי לפגוע בכל זכות אחרת של החברה, במקרים בהם החברה תחשוש כי השימוש של המשתמש באתר אינו מתיישב עם תנאי השימוש ו/או כל דין, היא תהיה רשאית להפסיק פעילותו של המשתמש בשירותי האתר, לרבות על ידי חסימת מספר IP, להתחקות אחר השימוש של המשתמש באתר, להעביר את דפוסי התנהגות המשתמש לרשויות הרלוונטיות ו/או לצדדים שלישיים אשר יוכיחו, להנחת דעתה של החברה, כי הינם נפגעים מפעילות המפרה של המשתמש וכן כל פעולה אחרת אשר החברה תמצא לנכון לנקוט כדי להגן על קניינה ו/או על זכויותיה ו/או זכויות צדדים שלישיים.
  6. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, המשתמש מסכים ומתחייב כי יימנע מהפעולות הבאות:
   1. שימוש באתר בצורה בלתי חוקית כלשהיא בכל צורה שיש בה בכדי להזיק, להכביד או לפגוע באתר ו/או באתרים אחרים;
   2. לאסוף ו/או לשמור כתובת דוא"ל של צדדים שלישיים ו/או פרטים אחרים מהאתר, בין אם באמצעים אלקטרוניים ובין אם באמצעים אחרים, לצורך דיוור לא מאושר או התקשרויות בלתי רצויות;
   3. להשתמש באמצעי חדירה אלקטרוניים או כל אמצעי אחר על מנת לגשת לאתר ולהוציא מידע באופן בלתי חוקי;
   4. להשתמש בסקריפטים אוטומטיים לצורך איסוף מידע;
   5. להירשם ביותר משם משתמש אחד, לפתוח חשבון עבור מישהו אחר ללא הסכמתו המפורשת או לפתוח חשבון עבור קבוצה או ישות כלשהי;
   6. לחקות אדם או ישות כלשהיא ו/או לייצג שלא כהלכה את גילך או השתייכותך לאדם או לקבוצה מסוימת;
   7. להפר חוקים מקומיים, מדינתיים, לאומיים או בינלאומיים;
   8. לשדל מידע אישי מאת אנשים מתחת לגיל 18, ו/או לשדל סיסמאות ו/או מידע מזהה לצורך מסחרי או לצורך בלתי חוקי;
   9. להשתמש או לנסות להשתמש בחשבון של מישהו אחר ללא אישור מאת החברה;
   10. לנסות לעקוף מסנני תוכן שונים שאנו מפעילים;
   11. לנסות לגשת לשירות ו/או אזור של האתר שאינך מורשה להיכנס אליו;
   12. להתעסק בהטרדה, איומים או התנהגות שיש בה משום הטרדה כלשהי.
  7. המשתמש מסכים להגן ולפצות את החברה ו/או מי מטעמה בגין כל תביעה, נזק, עלויות, הוצאות, שכ"ט, שנגרמו כתוצאה מפרסום תוכן משתמש כלשהו שהמשתמש מפרסם, שומר או מעביר דרך האתר.
 19. הגבלת אחריות

  1. החברה אינה אחראית בשום אופן על נזק או אובדן מכל מין וסוג שייגרם למוצרים שהזמין הלקוח. לקוח אשר לא ביטח את החבילה אותה הוא שולח מוותר מראש על כל זכות תביעה כנגד החברה ולא תהיה לו שום טענה כלפי החברה.
  2. בשום מקרה, החברה, מנהליה, נושאי משרה בה, עובדיה וכל מי מטעמה לא יהיו אחראים לנזק עקיף ו/או משני ו/או תוצאתי ו/או מיוחד שנגרם ללקוח כתוצאה משימוש בשירותיי החברה.
  3. החברה אינה אחראית לעיכוב בקבלת המשלוח ו/או לאי משלוח כתוצאה מכוח עליון כגון שריפות, תאונות, הצפות ומזג אויר קיצוני, מרד, מלחמות, פעולות טרור, התקוממויות, שביתות, תקלות מערכות תקשורת/אינטרנט/מחשוב או כל גורם אחר שאינו בשליטתה של החברה.
  4. במקרה שחבילה לא נמסרה ללקוח ע"י דואר שליחים ולאחר זמן סביר שבוצעו ניסיונות איתור החבילה ע"י מוקד השליחים האזורי, תועבר תביעת אובדן לדואר ישראל. זמן הטיפול המקסימאלי בתביעת אובדן הוא 21 ימי עסקים ממועד העברת כל המסמכים הנדרשים מהלקוח. דואר שליחים ו/או החברה לא יהיו אחראיים בגין נזק עקיף שנגרם כתוצאה מאובדן החבילה. 
  5. החברה לא תהיה אחראית על נזק עקיף שנגרם כתוצאה מאובדן חבילה במרכז הלוגיסטי לרבות אך לא רק עליית מחיר המוצר/ים אצל הספק צד ג' של הקונה ו/או שינוי בתמחור של הספקים של החברה ו/או שינויים בתעריפי מסים.
  6. בכל מקרה ובשום מצב החברה ו/או מנהליה ו/או עובדיה ו/או מי מטעמם של אלו לא יישאו בחבות או באחריות כלשהי לכל אחד מאלה: 
   1. לכל הוצאה, אובדן או נזק עקיפים, תוצאתיים או נסיבתיים (לרבות הפסד כלכלי, אבדן רווחים, אבדן הזדמנות עסקית, אבדן מוניטין, ירידת ערך וכיו"ב), אשר יגרמו למשתמש או לצד שלישי כלשהו בקשר עם השימוש באתר ו/או מעשה או מחדל של החברה ו/או מי מטעמה;
   2. לכל תקלה ו/או איחור ו/או שיבוש בשימוש באתר ו/או בשירות הכלולים בו ו/או בכל הקשור עם מי מאלה (לרבות ומבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, בקווי בזק ו/או במערכות האינטרנט ו/או ברשתות הסלולר) וכן לכל הוצאה, אובדן או נזק אשר יגרמו מכל סיבה שהיא, שאינה תלויה בחברה, לרבות ומבלי לגרוע, כתוצאה מצו ו/או תקנה ו/או הוראה של רשות ממשלתית, שיתוק מהותי של מערכות התקשורת, רעידת אדמה, סופה, מחסור בחומרים ו/או בשירותים ציבוריים ו/או בשירותי הובלה, אש, שיטפון, פיצוץ, התפוצצות, תאונה, מגיפה, שביתה, השבתה, מהומות, הפרת הסדר הציבורי, מלחמה, פעולת טרור ו/או איבה וסגר ואלו לא יחשבו כהפרה של תנאי השימוש ולא יזכו את המשתמש בכל סעד ו/או זכות. למען הסר ספק ומבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, יובהר כי לא תהא למשתמש כל טענה או זכות כלשהי בקשר לפעולות בהן תנקוט החברה עקב תקלה ו/או שיבוש כאמור; 
   3. לכל הוצאה, אובדן או נזק שיגרמו בקשר עם מעשים או מחדלים של המשתמש ו/או צדדים שלישיים, לרבות, ומבלי לגרוע, ספקי תקשורת (לרבות בקשר לתקלה ו/או לשיבוש, זמני או קבוע, בקווי התקשורת). 
   4. לכל הוצאה, אובדן או נזק שיגרמו בקשר עם גישה בלתי מורשית, התקפות, פריצה וחדירה למידע (או ניסיון לבצע כל אחד מאלה) באמצעות קווי תקשורת או רשת תקשורת אחרת. 
   5. לכל הוצאה, אובדן או נזק שייגרמו למשתמש כתוצאה מעדכון ו/או ביטול ו/או הסרה של תכנים מהאתר ו/או הורדת האתר (או חסימת הגישה אליו) לפרקי זמן סבירים ומקובלים לצרכי תחזוקה ו/או שדרוג.
  7. השימוש הרציף באתר תלוי, בין השאר, בזמינותן, תקינותן ושרידותן של רשת האינטרנט ו/או (לפי העניין) רשת התקשורת הסלולארית, אשר כידוע, בחלק מן הזמנים ו/או האזורים במדינת ישראל אינה מלאה ורציפה. החברה, מנהליה, עובדיה וכל הבאים מטעמה או הפועלים בשמה, לא יישאו באחריות לכל הפסד, הוצאה, אובדן או נזק, לרבות נזק מיוחד, תוצאתי או עקיף, שנגרם בקשר לפעילות או אי פעילות של האתר, ובכלל זה (ומבלי לגרוע) בקשר לטעות, תקלה או כשל טכני או אחר בצפייה במידע. 
  8. האתר עשוי לכלול אי-דיוקים או טעויות סופר (לרבות טעויות בהצגת תיאור מוצרים, תכנים לגבי מוצרים, מחירם וכו') ואחרות והמשתמש מצהיר כי ידוע לו כי אין אפשרות למנוע שגיאות, ליקויים וטעויות בתכנים ו/או בדרך העברתם. בנוסף, מידות ומשקל של מוצר הינם משוערים בלבד כפי האמור. אם מוצר אינו כפי המופיע באתר האפשרות היחידה העומדת בפניך הינה החזרתו בהתאם למדיניות ההחזרות. במידה ויש טעות, הן באתרים, הן באישור ההזמנה ובעיבוד ההזמנה, אנו שומרים לעצמנו את הזכות לתקן את הטעות ולחייב את המחיר הנכון או לבטל את ההזמנה. במקרה של טעות האפשרות היחידה העומדת בפניך הינה ביטול ההזמנה. 
  9. רשתות תקשורת, מחשבים, שרתים ואתרי אינטרנט חשופים להתקפות וניסיונות פריצה מצד גורמים שונים. החברה נוקטת במספר אמצעי אבטחה על מנת לשמור על פרטיות המידע שיוזן במסגרת השימוש באתר, אולם על המשתמש לדעת כי לא ניתן להבטיח זאת לחלוטין וייתכנו פריצות אבטחה וחדירות לאתר. החברה אינה מתחייבת שהאתר יהיה חסין באופן מוחלט מפני גישה בלתי-מורשית למידע המאוחסן בו וכן מפני ווירוסים ו/או תוכנות אחרות היכולות לתקן, למחוק, להשחית, לפגוע, להזיק למידע ולמערכות. בגלישה באתר, ובמסירת פרטי המשתמש, המשתמש משחרר את החברה ו/או מי מטעמה מאחריות לכל נזק שייגרם לו ו/או למי מטעמו עקב התקפות, ניסיונות פריצה וחדירות למידע כאמור ומוותר על כל טענה כנגד החברה ו/או מי מטעמו בקשר לכך.
  10. ייתכן כי במסגרת השימוש באתר עשויה החברה לספק קישורים והפניות לאתרים ודפים שונים ברשת האינטרנט, המופעלים על ידי צדדים שלישיים (להלן: "אתרים מקושרים") בהם יוכל המשתמש, בין היתר, לקבל או לרכוש מוצרים ושירותים שונים. ייתכן כי באתרים ובדפים אלו יתבקש המשתמש להירשם, למסור פרטים שונים וכו'. מוסכם כי אין לחברה כל ידיעה, שליטה או אחריות לגבי הנעשה באתרים אלו. מסירת פרטים והרשמה באתרים אלו אינה כפופה למדיניות הפרטיות של האתר אלא למדיניות הפרטיות של אותם אתרים מקושרים ולהוראות כל דין. הגלישה לאתרים ודפים אלו, כמו גם כל פעולה אחרת שיבצע המשתמש בקשר אליהם הינן באחריותם של המשתמש ושל בעלי האתרים המקושרים בלבד ולמשתמש לא תהיה והוא מוותר בזאת מראש על כל טענה ו/או דרישה בגין אובדן, הפסד או נזק ישירים ו/או עקיפים כנגד החברה ו/או מי מטעמה הנובעים מהסתמכות ו/או שימוש בתכנים ו/או במידע הניתן באתרים אלו.
 20. ​​מוקד שירות לקוחות

  1. דרכי מסירת הודעות מהחברה, בכל דבר ועניין, ייעשו באופן ובדרך שייקבע על ידי החברה, לפי שיקול דעתה הבלעדי. 
  2. לצורך פניה או בירור בכל נושא הקשור לאתר או לשירותים/מוצרים המוצעים דרכו ניתן לפנות לחברה באמצעות טופס יצירת קשר.
  3. שירות הלקוחות ייתן מענה בדוא"ל cs@ushops.co.il ובטלפון 1-700-700-712 בימים א-ה בין השעות 09:00-17:00. המענה לדוא"ל יהיה עד שני (2) ימי עסקים, מלבד תקופות בהן ייתכן עומס  על שירות הלקוחות. במקרה זה, זמן המענה על דוא"ל יכול להתארך ללא התחייבות על פרק הזמן, והכל בכפוף לדין החל.
 21. שונות

  1. החברה שומרת לעצמה את הזכות להוסיף, לשנות, לגרוע ולהחליף בכל עת את הוראות תנאי השימוש, כולן או חלקן, לפי שיקול דעתה, וללא קבלת הסכמת המשתמשים, בהודעה שתתפרסם באתר או במשלוח הודעה למשתמש, לפי שיקול דעתה הבלעדי של החברה. נוסחם המחייב של תנאי השימוש הנם אלה שיופיעו מעת לעת באתר. באחריות המשתמש להתעדכן בשינויים שחלו, אם חלו, בתנאי השימוש. המשך השימוש באתר לאחר ביצוע שינוי כאמור יהווה ראיה לאישור המשתמש בדבר קבלת השינויים. מומלץ למשתמש לעיין בהוראות תנאי השימוש בכל כניסה מחודשת לאתר על מנת לעיין בשינויים שחלו (אם חלו) בתנאי השימוש.
  2. תנאי שימוש אלו והשימוש באתר מוסדרים ונשלטים על ידי חוקי מדינת ניו ג'רזי וחוקי ארה"ב (חוקים פדראליים) החלים על הסכמים שנעשו ושאמורים להתבצע בתוך מדינת ניו ג'רזי, מבלי להזדקק לדיני וחוקי ברירת הדין שלה. ה- UN Convention on the International Sale of Goods לא יחול על מכירת מוצרים באמצעות USHOPS.
  3. אתה ו- USHOPS מוותרים בזאת על קיום משפט על ידי חבר מושבעים בכל הקשור לסכסוך בתנאי השימוש אלו, הזמנות שלך או כל עסקה בינך ובין USHOPS.
  4. במידה והוראה מהוראות תנאי השימוש, תקבע על ידי בית המשפט כבלתי חוקית ו/או בלתי תקפה, אזי לא יבטל הדבר את יתר הוראות תנאי השימוש ו/או את יתר חלקי אותה הוראה שבוטלה ו/או צומצמה על ידי בית המשפט, אשר לא בוטלו או צומצמו.
  5. כל השתהות של החברה בקיום זכות המגיעה לה או אי עמידה שלה על זכות המגיעה לה לפי תנאי השימוש או על פי דין, הינה לפנים משורת הדין בלבד ולא תשמש או תיחשב כויתור של החברה על זכות כאמור.
  6. בוררות:
   1. הנך מסכים כי כל סכסוך העולה או קשור לתנאי השימוש הללו ו/או למוצרים ו/או לשירותים המסופקים בזאת, יוכרעו על ידי בוררות בלבד במנהטן שבניו יורק או בתל-אביב לפי בחירתך בפני בורר יחיד בהתאם לתקנות ה-American Arbitration Association. במידה והבוררות תתנהל בארה"ב ובהתאם לתקנות של המוסד הישראלי לבוררות עסקית שהן בתוקף ביום הגשת בקשה לבוררות ("התקנות").
   2. ללא קשר למיקום הבוררות, הבורר יחיל את חוקי מדינת ניו ג'רזי וחוקי ארה"ב כפי שנאמר לעיל והחוק הישראלי לא יחול, למעט כפי שנאמר להלן באופן מפורש.
   3. דרישה לבוררות חייבת להתקבל תוך שנה אחת (1) לאחר הולדת הטענה או העילה.
   4. במידה והצדדים אינם מסכימים על מינוי בורר תוך 30 יום לאחר הדרישה הנ"ל, הבורר יתמנה בהתאם לתקנות.
   5. כל תהליך הבוררות יתנהל בשפה העברית או האנגלית, לפי בחירתך.
   6. אינך רשאי לצבור טענות או סכסוכים שיש לך עם טענות וסכסוכים של אחרים בבוררות בקשר לתנאי שימוש אלו. הנך מוותר בזאת על כל זכות שיש לך להגיש תביעה ייצוגית נגד USHOPS, סניפיה וחבריה, בקשר לתנאי שימוש הללו.
   7. הבורר יישם את הדין החל בהתאם לאמור לעיל. כל החלטה של הבורר תהיה בכתב ותפרט את מסקנות הבורר לגבי העובדות והמסקנות המשפטיות של הבורר.
   8. דיוני הבוררות יוכלו להתנהל באמצעות טלפון או ווידיאו, על חשבון USHOPS.
   9. במידה והבוררות תתנהל בישראל הצדדים מסכימים כי אין זכות ערור במוסד הישראלי לבוררות לפי התקנות, אלא רק לבית המשפט בלבד כנאמר להלן.
   10. פסיקת הבורר תהיה סופית ואינה ניתנת לערעור אך כן כפופה לביקורת שיפוטית של בית המשפט בארה"ב בניו יורק (במידה והבוררות תתנהל בארה"ב) או בית המשפט הישראלי בתל-אביב (במידה והבוררות תתנהל בישראל). על כל הליך בפני בית המשפט יחול החוק הפדרלי בארה"ב או חוק הבוררות, תשכ"ח, 1968, לפי העניין.
   11. אין באמור בסעיף זה בכדי למנוע מהצדדים לחפש סעדים זמניים אחרים/לנקוט בפעולות אחרות בכל בית משפט טרם התחיל הליך הבוררות או תוך כדי.
 • נספח א'

  פריטים הדורשים אישור:

  1. חומרי גלם - משרד התעשייה והמסחר, בפנייה בבקשה אישית.
  2. נשק - משרד הפנים, בפנייה בבקשה אישית.
  3. מכשירי קשר וטלפונים אלחוטיים - משרד התקשורת, בטופס הנ"ל. במקרים בהם מתבצע משלוח של יותר מכמות של יחידה אחת של מוצרים עם תקשורת BT ו /או WIFI וכדומה יש גם לצרף אישור משרד התקשורת.
  4. צמחים - חלקי צמחים, משרד החקלאות.
  5. תרופות (מכל סוג) – אישור משרד הבריאות ראה התייחסות מעלה.
  6. מזון - מעל 5 קילו.
  7. קסדות - אישור מכון התקנים.
  8. אופניים חשמליות, קורקינט וסקייטבורד חשמלי - אישור מכון התקנים.
  9. חלפים לרכב - אישור משרד התחבורה.
  10. סירות ומנועים לסירות - מנהל הספנות אחרי שחרור מכס.
  11. ספריי פלפל/גז מדמיע - אישור משרד התמ"ת.
  12. מכשירים רפואיים - אישור אמ"ר.
  13. צייני לייזר - משרד התעשייה והמסחר, בפנייה בבקשה אישית.
  14. גריל גז - אישור מכון התקנים.
  15. תה וקפה (כולל קפסולות) - אישור משרד הבריאות + אישור משרד החקלאות.
  16. תבלינים - אישור משרד הבריאות + אישור משרד החקלאות + אישור מהשרותים להגנת הצומח.

  פריטים האסורים בייבוא:

  1. טובין שהם פרוצים או מגונים.
  2. זיופים וחיקויים של מטבעות ושל מסמכים ושל שטרי כסף ושטרי בנק.
  3. כרטיסים ודברי פרסומת להגרלה או להימור, שלא ניתן מראש היתר לעריכתם.
  4. זיופים או חיקויים של טופס של חשבון מכר, מסמך העדפה, או תעודת מקור.
  5. שקים משומשים ששימשו לאריזת חומר צמחי.
  6. סכין, למעט אולר ולמעט סכין שנועדה לשמש במקצוע, במלאכה, בעסק, לצורכי בית, או למטרה כשרה אחרת.
  7. משבש מד מהירות לייזר.
  8. כלי ירייה דמוי עט, או דמוי אקדח הזנקה, או המופעל בגז, וכדומה.
  9. מכל גז מדמיע, שצורתו צורת כלי ירייה.
  10. משחקים אסורים.
  11. חומרי נפץ וחומרים מתלקחים.
  12. ציוד משומש לגידול דבורים.
  13. טובין, שהם כלים מן הסוג המשמש להכנת סם מסוכן או לצריכתו.
  14. טובין, שיש בהם כדי להסית לאלימות, לטרור או לגזענות.
  15. טובין, שיש בהם גילוי של הזדהות עם ארגון טרור או אהדה כלפיו.
  16. מכונות ומשחקי מזל.
  17. פרסומים פורנוגראפיים.
  18. בשר טרי ומוצריו.
  19. דגים טריים ומוצריהם.
  20. מוצרי חלב טריים.
  21. צעצועים מסוכנים (אקדחים הפולטים כדורי פלסטיק, חצים וכו').
  22. קורקינט הממונע במנוע חשמלי או במנוע בעל שריפה פנימית.
  23. טלפונים אלחוטיים בתחום 900 מגה – הרץ.
  24. טלפון אלחוטי בשיטת שידור DECT 6.
  25. נתב אלחוטי החורג מהתדרים 51.50-53.50 מה"ץ.
  26. בעלי חיים.
  הירשמו לניוזלטר שלנו, פשוט כי זה משתלם יותר. נרשמים ומקבלים:
  • מבצעים והנחות רק ללקוחות USHOPS
  • דילים חמים מארה"ב
  • מציאון – מוצרים במחירים אטרקטיביים

  בהצטרפותך לרשימת התפוצה ע"י כתובת הדוא"ל שלך, הינך מאשר את תנאי השימוש