חיפוש

תנאי שימוש

 1. כללי

  1. ברוכים הבאים לאתר "USHOPS" בכתובת www.ushops.co.il (להלן: "האתר"), מופעל ע"י CHECKBOX LLC, חברה המאוגדת תחת חוקי מדינת דלאוור, ארה"ב, שמקום מושבה הוא 473 Mundet Place, Hillside NJ 07205, USA ומספר רישומה הינו: 5149042 (להלן: "החברה").
  2. כותרות המופיעות בתנאי שימוש אלו נועדו לצרכי נוחות והתמצאות בלבד, ולא יהיה להן משקל מכריע לעניין פרשנותם. בתנאי שימוש אלו ו/או בכל חלק באתר, השימוש בלשון זכר/יחיד הינו לצרכי נוחות בלבד, על כן יש לראות בכל מקום בתנאי שימוש אלו ו/או באתר שהפניה/ההתייחסות היא בלשון זכר/יחיד, כפניה גם בלשון נקבה/רבים (לכל דבר ועניין).
  3. אנא הקפד לקרוא בעיון הוראות תנאי שימוש אלו, שכן הם מסדירים את היחסים בין החברה ו/או האתר לבין כל אדם הגולש או עושה שימוש באתר ובכל השירותים המוצעים בו או במידע הקיים בו והם מהווים חוזה התקשרות מחייב בינך לבין החברה, לכל דבר ועניין.
  4. לצרכי תנאי שימוש אלו, "משתמש" הינו – כל אדם, או תאגיד, העושה שימוש כלשהו באתר, לרבות ביצוע פעולות באמצעות האתר, והכל בכפוף למילוי התנאים המצטברים המפורטים להלן: (א) הוא כשיר לפי כל דין לבצע פעולות משפטיות מחייבות; (ב) הוא בגיר שמלאו לו 18 שנים או תאגיד המאוגד והרשום כדין בישראל; (ג) הוא בעל כרטיס אשראי ישראלי או בינלאומי מוכר ותקף; (ד) הוא בעל תיבת דואר אלקטרוני פעילה ברשת האינטרנט.
  5. כל התייחסות בתקנון זה למט"ח (לרבות בסימון - $), משמעה דולר ארה"ב.
  6. השימוש בשילוח ימי ושילוח ימי מוזל יבוצע רק ממחסני החברה בארה"ב.
  7. השימוש באתר, במידע, בתכנים ו/או בשירותים ו/או במוצרים המוצעים או מוצגים בו או המתאפשרים באמצעותו, כפוף לתנאי השימוש. הגלישה והשימוש באתר ייחשבו להסכמה מצד המשתמש לתנאי השימוש. יובהר, כי אינך חייב להסכים לאמור בתנאי השימוש - אולם אם אינך מסכים לאמור בהם, עליך לצאת מהאתר ולא לעשות כל שימוש בו או בשירותים המוצעים במסגרתו.
  8. בעת גלישתך באתר והשימוש בו, נוכל לאסוף מידע אודותיך מסוגים שונים ובאופנים שונים, ובמקרים מסוימים אף להעבירו לצדדים שלישיים, לצורך מטרות מוגדרות מראש, אשר מפורטות בהרחבה במדיניות הפרטיות שלנו, בה תקבל, בין היתר, פירוט לגבי סוגי המידע שעשוי להיאסף לגביך ועל הצדדים השלישיים שייתכן ויועבר להם המידע או חלקו.
  9. חשוב שתדע כי לא חלה עליך חובה חוקית למסור לנו מידע אודותיך, אך אם תסרב לכך, לא נוכל לספק לך שירותים מסויימים במסגרת האתר. מדיניות הפרטיות של החברה מהווה חלק בלתי נפרד מתנאי שימוש אלה, ולכן אנו ממליצים לך לעיין בה.
  10. השימוש בתוכן באתר הינו אישי ואינו ניתן להעברה. אינך רשאי להסב ו/או להמחות או לשעבד את זכויותיך בהתאם למסמך זה ללא הסכמת החברה מראש ובכתב.
  11. החברה רשאית להסב ו/או להמחות ו/או לשעבד את זכויותיה ו/או את מתן השירותים באתר לכל גורם אחר, וזאת ללא חובת מתן הודעה מראש.
  12. החברה תהא רשאית לשנות את תנאי השימוש לאתר ואת מדיניות הפרטיות בכל עת. השינויים ייכנסו לתוקף מיד עם פרסומם באתר, ויחולו על כלל המשתמשים באתר. אנו ממליצים לך לבדוק את הנוסח המופיע באתר מעת לעת.
  13. בכל מקרה של סתירה או אי התאמה בין תנאי שימוש אלו לבין תנאים או הוראות המפורסמים בכל אמצעי מדיה אחרים, יגברו הוראות תנאי שימוש אלו, למעט במקרים כאמור בסעיף 10.8 להלן.
  14. זמינות המידע והשירותים והמוצרים המוצעים במסגרת האתר אינה תמידית ולעיתים אף כפופה להסכמים של החברה ו/או מי מטעמה עם צדדים שלישיים. לפיכך, החברה תהיה רשאית, על פי שיקול דעתה הבלעדי, לעדכן ו/או לבטל ו/או להסיר יישום, שירות, מוצר או תוכן ספציפי מהאתר, מעת לעת, ללא מתן התראה מראש, ולמשתמש לא תהא כל טענה ו/או דרישה כנגד החברה ו/או מי מטעמה בגין כך.
  15. החברה אינה יכולה להתאים את השירות ותנאי השימוש באתר למדינות זרות ולחוקיהן. בהתאם לכך, כל הפרה של דיני מדינה זרה הקשורה ו/או הנובעת מהשימוש במידע המופיע באתר ו/או מקבלת השירותים באמצעות האתר, הינה באחריות המשתמש בלבד ולחברה לא תהיה כל אחריות בקשר לכך.
 2. שימוש באתר

  1. השימוש באתר ובתכנים המוצעים בו ניתן כמות שהוא (as-is). כל המידע והנתונים הכלולים באתר, לרבות מידע אודות המוצרים והשירותים המוצעים דרך האתר, מעודכנים ונכונים אך ורק ליום המצוין בהם או לצדם.
  2. השימוש באתר הינו פתוח וזמין לכולם, ללא תשלום, אלא אם כן נאמר במפורש אחרת לגבי שירותים המוצעים באתר.
  3. הגלישה ו/או השימוש באתר, בשירותים, במידע, ובתכנים הקיימים בו הנם אך ורק למטרות חוקיות ולמטרות אשר לשמן נועד האתר. חל איסור על ביצוע פעולה כלשהי אשר יש בה כדי להוות הפרה של הוראות תנאי שימוש אלו ו/או הוראות הדין ו/או שיש בה כדי לגרוע באיזו מזכויותיה של החברה ו/או של צד ג' אחר כלשהו ו/או העלולה להזיק לאתר.
  4. חל איסור על שימוש בתכנים של האתר באופן החורג מהתנאים המפורטים בהסכם זה, אלא אם המשתמש קיבל את הסכמתה המפורשת, מראש ובכתב, של החברה, ובלבד שהשימוש נעשה בהתאם לאותה הרשאה. אי נקיטת פעולה על ידי החברה הנוגעת להגנת זכויותיה אודות התכנים לא תהווה ויתור מצידה על כל זכות שקיימת לה מכוח הדין.
  5. היה והמשתמש עושה שימוש באתר עבור אדם או תאגיד אחר, המשתמש מתחייב כי יש בידיו את כל ההסכמות, ההיתרים והאישורים להתקשר בשם אותו אדם או תאגיד מול האתר וכי אותו אדם או תאגיד יקבלו על עצמם תנאי שימוש אלו, כאילו התקשרו ישירות מול האתר. המשתמש מתחייב לשפות את החברה ו/או מי מטעמה בכל נזק או אבדן שייגרמו לחברה ו/או מי מטעמה כתוצאה מתביעה ו/או דרישה שתועלה על ידי אדם או תאגיד בגין שימוש באתר בשמם על ידי המשתמש.
  6. אם תתבקש על ידינו למסור פרטים, הנך מחויב למסור לנו אך ורק פרטים נכונים ומדויקים. ככל שתפר הוראה זו, החברה תהא זכאית למחוק את רישומך ו/או שלא לספק לך מוצרים ו/או שירותים, וזאת מבלי לגרוע מאיזו מהזכויות החוקיות שיעמדו לה כנגדך בגין ההפרה כאמור.
  7. על מתעניינים בשירותי החברה שעושים שימוש באתר הכרוך במסירת מידע אישי על אחרים מוטלת החובה לוודא כי שימושם נעשה בהתאם לדין, ובכלל זה בהתאם לחוק הגנת הפרטיות, תשמ"א- 1981 וחוק התקשורת (בזק ושידורים), תשמ"ב- 1982.
 3. הגבלת השימוש באתר

  מבלי לגרוע מהאמור לעיל, תהא החברה רשאית למנוע ממשתמש מלעשות כל שימוש באתר בכל אחד מהמקרים הבאים:

  1. המשתמש ביצע מעשה בלתי חוקי ו/או עבר על הוראות הדין;
  2. המשתמש הפר תנאי מתנאי השימוש;
  3. המשתמש מסר לחברה ו/או למי מטעמה פרטים שגויים או לא מעודכנים בעת פתיחת חשבון (כהגדרתו להלן) ו/או במסגרת רכישת השירותים או המוצרים המוצעים באתר ו/או כל התקשרות או התדיינות שהיא מול החברה ו/או מי מטעמה;  
  4. המשתמש ביצע מעשה או מחדל שיש בו כדי לפגוע בחברה ו/או במי מטעמה ו/או בצד שלישי כלשהו, לרבות משתמשים אחרים באתר או בפעילות התקינה של האתר, לרבות אך לא רק, על ידי ביצוע הזמנות או רכישת מוצרים או שירותים במרמה או ללא הרשאה.
 4. המוצרים והשירותים המוצעים באתר

  1. בכפוף לתנאי השימוש ולכל דין, תספק החברה למשתמשים, באמצעות האתר או בכל דרך אחרת, את השירותים הבאים:
   1. "חנות USHOPS" (מכירות ישירות), כאמור בסעיף  ‎7 להלן;
   2. "קונים עבורך", כאמור בסעיף ‎‎8 להלן;
   3. "שירות הכתובת לקניות בחו"ל" לצורך ייבוא אישי/מסחרי (שירות משלוחים), כאמור בסעיף ‎10 להלן;

   שירותים/מוצרים נוספים כפי שתאפשר החברה מאת לעת, לכל המשתמשים או חלקם, לפי שיקול דעתה.

  2. מובהר כי כל אחד מהשירותים/המוצרים האמורים לעיל ניתן בנפרד, לכל אחד מהמשתמשים בנפרד, הם אינם תלויים זה בזה והחברה תהיה רשאית להסכים או לסרב לספק אילו מהשירותים/המוצרים לאיזה מהמשתמשים, בהתאם לאמור בתנאי השימוש ולפי שיקול דעתה הסביר בנסיבות העניין.
  3. ייתכן כי האתר כולל שירותים מסוימים הזמינים דרך מכשיר הטלפון הנייד שלך (להלן: "שירותי נייד"), כדוגמת היכולת להוריד תוכן לנייד או היכולת לבקש עדכוני הזמנה ומשלוח דרך הנייד. יודגש, כי שימוש בשירותים מסוימים או בחלקים מהם מחייבים הצגת מספר הטלפון הנייד שלך. למידע נוסף אנא פנה למדיניות הפרטיות שלנו.
  4. אספקת המוצרים והשירותים של החברה בשירות "שירות הכתובת לקניות בחו"ל" כאמור בסעיף 4.1.3 מורכבת משירותים שונים בהתאם לפירוט הבא:
   1. שירותים לוגיסטיים שמתבצעים במלואם מחוץ לישראל (כ- 90% מהשירות): הענקת כתובת לקניות בחו"ל למשתמש; רכש מוצרים למכירה; קליטת חבילות של משתמשים במרכז הלוגיסטי; ברקוד החבילות; שקילה ומדידה; שירותים לוגיסטיים שונים כגון איחוד חבילות, צילום, פיצול וכיוצ"ב; אחסון חבילות במחסן הלוגיסטי; הכנה למשלוח ואריזה; הכנת ניירת מתאימה ותאום מול הרשויות; שרות גביית מיסים ,ביטוח הובלה לשדה התעופה או לנמל; ועוד.
   2. שירות ייבוא מטענים עד לבית המשתמש (כ- 10% מהשירות): שירות הטסה והפצה לבית המשתמש / נקודת מסירה.
   3. בהתאם להוראות הדין החל, מחירים של השירותים הניתנים במלואם מחוץ לישראל כמפורט בסעיף 4.4.1 לעיל המוצגים באתר בדולר ארה"ב.
   4. ברכשיה באמצעות כרטיס אשראי ישראלי, החשבון יומר לשקלים בטרם ביצוע החיוב בפועל על-פי שער 'מזומנים מכירה' של בנק הפועלים וכפי שמפורסם באתר האינטרנט של בנק הפועלים (להלן: "אתר בנק הפועלים") בתוספת 3% (שלושה אחוזים). מחירו של שירות ייבוא מטענים עד לבית המשתמש כמפורט בסעיף 4.4.2 לעיל המוצג באתר אף הוא בדולר ארה"ב יומר לשקלים טרם ביצוע החיוב בפועל על פי שער 'המחאות מכירה' של בנק הפועלים וכפי שמפורסם באתר בנק הפועלים.
    (ב) לעניין סעיף זה, שערי בנק הפועלים הנם השערים שנקבעו ביום העסקים הקודם למועד ביצוע החיוב.
   5. ברכישה באמצעות PayPal - המחירים של השירותים מוצגים באתר בדולר ארה"ב לרבות הערכת סכום המיסים (כפי שחושב קודם למועד התשלום). בעת תשלום ב- PayPal - החיוב יתבצע במטבע דולר ארה"ב בלבד ויישא עמלה בגובה 4% אשר תתווסף לסכום החיוב הכולל.
 5. פתיחת חשבון באתר

  1. לצורך שימוש בשירותים המוצעים דרך האתר, נדרש המשתמש לפתוח חשבון משתמש באתר (להלן: "החשבון"). פתיחת החשבון מחייבת מסירת פרטים מדויקים, עדכניים ומלאים, כפי שידרשו מעת לעת באתר. מידע שיועבר אודות המשתמש במסגרת פתיחת החשבון ינוהל בהתאם למדיניות הפרטיות של החברה.
  2. החברה רשאית שלא לאשר פתיחת חשבון או לסגור חשבון באופן מיידי אם הפרטים שהמשתמש מסר בעת פתיחת החשבון הנם חסרים, בלתי מדויקים, או בלתי מעודכנים, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי של החברה או בקרות אירוע מהאירועים המנויים בסעיף 3 לעיל (הגבלת שימוש באתר).
  3. במסגרת פתיחת החשבון, יתבקש המשתמש להזין, בין היתר, שם משתמש וסיסמא ייחודיים, אשר ישמשו אותו במסגרת פעילותו באתר. המשתמש הינו האחראי הבלעדי לשמור על שם המשתמש והסיסמא שלו מאובטחים ותחת סודיות. החברה לא תהא אחראית לכל נזק שייגרם למשתמש ו/או למי מטעמו בקשר עם גילוי ו/או אובדן שם המשתמש ו/או הסיסמא או עם פעילויות לא מורשות בחשבון, שלא כתוצאה ממעשה מכוון או מחדל רשלני של החברה.
  4. במידה והמשתמש נדרש לשחזר את שם המשתמש ו/או הסיסמא שלו, הוא יוכל לעשות כן ע"י פנייה לחברה (בהתאם לפרטים המפורטים בסעיף 20 להלן), בכפוף למענה על שאלות אבטחה או פעולות הזדהות נוספות שתדרוש החברה לצורך שחזור הפרטים כאמור, לפי שיקול דעתה הבלעדי.
 6. הוראות כלליות

  כל רכישה של שירות או מוצר באמצעות האתר, כפופה להוראות הבאות:

  1. כל הזמנה של מוצר כפופה לאישור החברה. החברה שומרת לעצמה את הזכות לאשר, לדחות או להגביל הזמנה כלשהי, על פי שיקול דעתה הסביר בנסיבות העניין ולא תתקבל כל טענה ו/או דרישה כלפי החברה בקשר לכך.
  2. המחירים המופיעים באתר נקבעים על ידי החברה או (לפי העניין) ספקי המוצרים, והם עשויים להשתנות מעת לעת, ללא הודעה מוקדמת מראש.
  3. תשלום בגין שירותים או מוצרים באתר ייעשה בכרטיס אשראי או באמצעות חשבון 'פייפאל' פעיל. החברה אינה מקבלת מזומנים, COD (CASH ON DELIVERY - תשלום כנגד מסירת הטובין), העברות בנקאיות או המחאות אישיות/עסקיות. כרטיס האשראי שבאמצעותו רשאי המשתמש לשלם עבור שירות או מוצר דרך האתר, יהיה כרטיס אשראי ישראלי או בינלאומי תקף, שהונפק בישראל ע"י אחת מחברות כרטיסי האשראי. תשומת ליבך, כי החברה אינה מכבדת כרטיסי אשראי מסוג דיינרס. עסקאות מעל 300 ₪ - ניתן לחלק עד ל- 36 תשלומים שווים, עבור 4 תשלומים ועד 6 תשלומים תתווסף עמלת טיפול בשיעור 3% לעלות העסקה הכוללת, עבור 7 תשלומים ועד 12 תשלומים תתווסף עמלת טיפול בשיעור 4% לעלות העסקה הכוללת, עבור 13 תשלומים ועד 24 תשלומים תתווסף עמלת טיפול בשיעור 6% לעלות העסקה הכוללת, עבור 25 תשלומים ועד 36 תשלומים תתווסף עמלת טיפול בשיעור 7% לעלות העסקה הכוללת.
  4. שימוש במסלול המוזל במשלוח חבילות לכתובת המשתמש בניו-ג'רזי או בדלאוור, יתאפשר בכרטיס אשראי בלבד (לפי הגדרתו בסעיף 6.3 להלן). בעת מסירת פרטי האשראי - לא יבוצע כל חיוב, הסכום הסופי לחיוב יקבע רק לאחר קבלת החבילה למחסני החברה בניו-ג'רזי ושקילתה.
  5. היה והמשתמש עושה שימוש בפרטי כרטיס אשראי או בחשבון 'פייפאל' של צד שלישי כלשהו, השימוש בכרטיס האשראי או בחשבון 'פייפאל' הנ"ל ייעשה על דעתו ובהסכמתו המלאה של הבעלים הרשום של כרטיס האשראי או חשבון ה'פייפאל', והמשתמש יישא באחריות הבלעדית והמלאה לשימוש זה, וישפה את החברה באופן מיידי בגין כל נזק, תביעה ו/או דרישה של הבעלים של כרטיס האשראי או חשבון הפייפאל או צד שלישי כלשהו בקשר לשימוש של המשתמש בכרטיס האשראי או הפייפאל כאמור.
  6. לאחר אישור פרטי הרכישה ע"י חברת כרטיסי האשראי או פייפאל יישלח למשתמש אישור הזמנה לכתובת הדוא"ל אותה הזין בעת ביצוע הרכישה. במקרה בו לא אושרה הרכישה ע"י חברת האשראי או פייפאל, יהיה רשאי המשתמש ליצור קשר עם החברה (בהתאם לסעיף 20 להלן) לצורך טיפול בהסדרת האישור לביצוע ההזמנה.
  7. מובהר בזאת כי הזמנה שלא אושרה באמצעות קבלת אישור הזמנה כאמור לעיל לא תחייב את החברה בכל דרך שהיא.
  8. המשתמש מתחייב בזאת, כי כל הפרטים אותם יזין במהלך ביצוע ההזמנה יהיו נכונים, מדויקים, מעודכנים ומלאים. הגשת פרטים כוזבים הנה עבירה פלילית והעושה כן, צפוי להליכים משפטיים פליליים ואזרחיים על פי דין.
  9. החברה מוכרת מוצרים ומעניקה שירותים אך ורק לבגירים (קרי, אנשים מעל גיל 18). אם הנך קטין, אתה רשאי להשתמש באתר או לרכוש מוצר או שירות אך ורק באישור הורה ו/או אפוטרופוס חוקי. החברה שומרת לעצמה את הזכות לסרב להעניק שירות, לבטל/לחסום חשבון ולבטל הזמנות, על פי שיקול דעתה הבלעדי בכל מקרה שיתברר שהמשתמש הינו מתחת לגיל 18.
  10. באשר לשירות אישי - הייבוא האישי מוגבל לצריכה אישית בלבד. לכל קטגוריית מוצרים, ישנה כמות פריטים אותם ניתן לייבא במסגרת הייבוא האישי לצריכה פרטית. המוצרים המפורטים ברשימה המצ"ב כנספח א' אינם ניתנים לייבוא לישראל או קיימות מגבלות לגבי ייבואם (לרבות, אך לא רק, הוצאת אישור לפני ייבוא). אנו ממליצים לעיין ברשימה זו, טרם רכישת מוצר כלשהו דרך האתר.
  11. באשר לייבוא מסחרי – באחריות היבואן המסחרי לבחון את הצורך באישורי ייבוא ותקני ייבוא בהתאם לחוקים והתקנות הרלוונטיים. כל עסקה לרכישת המוצרים הנ"ל היא על אחריותו הבלעדית של המשתמש, והחברה לא תהא אחראית לכל נזק או אבדן שייגרם למשתמש בגין כך.
  12. כל הזמנה של מוצרים האסורים על פי חוק ליבוא לישראל לא תשלח לארץ אך תחויב בדמי טיפול בגובה של 15 דולר ובתוספת תשלום עבור משלוח לכתובת אחרת וביטוח. משלוח חזרה לכתובת שתבחר במדינה בה נמצאת הכתובת הבינלאומית יבוצע על ידי חברה מקומית. USHOPS אינה נושאת בשום אחריות לגבי החזרת המוצר במקרה זה. חבילה שאינה מותרת במשלוח לישראל כאמור, ואשר תמורת דמי הטיפול, עלות ההחזרה והביטוח כאמור לא שולמה תוך 7 ימים - תחשב כחבילה נטושה כאמור בסעיף 13. במידה והכתובת אינה נכונה עלויות השילוח החוזר חלות על הלקוח.
  13. בכל מקרה של שילוח מוצר בתוך המדינה בה נמצאת הכתובת הבינלאומית מכל סיבה שהיא, החברה אינה מבצעת את השילוח ואינה אחראית לשילוח וכל תפקידה של החברה הינו לטפל בהתקשרות בין המשתמש לבין החברה שמבצעת את השילוח, להכין את החבילה לאיסוף, להכין ניירת מתאימה, לעמוד בקשר עם חברת השילוח המקומית וכיוצ"ב. החברה אינה אחראית בשום אופן לביצוע השילוח, למוצר נשוא השילוח או לכל נזק שייגרם למוצר. עבור הטיפול כאמור ישלם המשתמש לחברה סך של 15 דולר וכן תשלום עבור אחסנה. בנוסף לתשלום דמי טיפול ודמי אחסנה, ישלם המשתמש לחברה את עלות השילוח שתוטל על החברה על ידי החברה שתבצע את השילוח וכן עלות ביטוח. החברה לא תבצע את הטיפול בשילוח ללא רכישת המשתמש ביטוח. במקרה שהמוצר הושב למחסני החברה על ידי חברת השילוח המקומית מכל סיבה שהיא כגון כתובת שאינה נכונה וכיוצ"ב, יחולו תשלומים זהים עבור טיפול מחדש.
  14. במידה ומחיר מוצר או שירות המופיע באתר (מחירון שילוח) אינו נכון, יחולו התנאים הבאים: אם המחיר הנכון נמוך מהמחיר המופיע באתר, אזי המחיר הנכון והנמוך יותר תקף. אם המחיר הנכון גבוה יותר מהמחיר שמופיע באתר, אזי, על פי שיקול דעתה הבלעדי של החברה, אזי החברה תיצור אתך קשר על מנת לעדכן אותך לגבי המשך הרכישה (ותשלום ההפרש), או תבטל את ההזמנה ותודיע למשתמש על הביטול. לחברה לא תהיה כל אחריות בגין טעויות חיוב אלא אם כן המשתמש יודיע לחברה על טעות מסוג זה, לא יאוחר משישים (60) יום מיום הרכישה.
  15. לצורך שחרור ממכס של מוצרים שערכם מעל 1,000 דולר נדרש המשתמש/היבואן למלא ולחתום על טופס ייפוי כוח לסוכן המכס ולשלחו לחברה בפקס שמספרו 04-6885234 או למייל [email protected], בצירוף צילום תעודת זהות/תעודת התאגדות, כאשר טופס ייפוי הכוח ותעודת זהות/תעודת התאגדות זהים שניהם לפרטי היבואן. במקרה של אי המצאת טופס תקין מלא וחתום בצירוף צילום תעודת זהות/תעודת התאגדות - המוצרים לא ישוחררו ממכס, ובנוסף כל עיכוב בהמצאתם יגרור חיוב הלקוח בדמי אחסנה במחסני המכס. החברה לא נושאת בשום אחריות וללקוח לא תהיה שום טענה בגין כל איחור בשחרור מוצרים אלו (ולכן גם באספקתם) ו/או חיוב בדמי אחסנה ו/או בגין כל נזק אחר שייגרם ללקוח עקב אי צירוף ייפוי הכוח תקין מלא וחתום וצילום תעודת זהות/תעודת התאגדות כנדרש.
  16. החברה לא תאפשר שילוח של סוללות, למעט במסגרת שילוח ימי מוזל מארה"ב. 
  17. שילוח חבילות הינו לתחומי ישראל בלבד. החברה אינה מבצעת שילוח חבילות למדינות נוספות או בתוכן.
  18. החברה מבצעת לעיתים פתיחה של חבילות לצורך בדיקת בטחון שגרתית. 
  19. משלוחים אוויריים וימיים מוזלים יבוצעו ע"י חברות שילוח ים ואויר מוכרות בהתאם למועדי ההפלגות והטיסות של חברות אלו. החברה שומרת לעצמה את הזכות לשנות ו/או להחליף את חברת השילוח, על פי שיקול דעתה הבלעדי.
  20. מועד יציאת המוצר מהמרכז הלוגיסטי של החברה בחו"ל במשלוח אווירי יהיה שלושה (3) ימי עסקים ממועד התשלום עבור המשלוח ובמידה והמוצר/ים אינו/ם מצריך/ים אישורי ייבוא. מועד יציאת מוצר שהוזמן במשלוח ימי מוזל בארה"ב יהיה בהתאם למועדי ההפלגות (המתרחשות בין פעם לשלוש פעמים בחודש קלנדרי), ותלוי ב: (1) מועד קבלת ההזמנה במרכז הלוגיסטי של החברה בארה"ב; (2) מקום פנוי; (3) הצורך בקבלת אישורי ייבוא למוצר/ים. מובהר, כי החברה שומרת לעצמה את הזכות לבחור את אופן השילוח במקרה של 'משלוח ימי מוזל'. בתקופות של עומסים חריגים או אירועים שאינם בשליטת החברה כגון מזג אויר סוער במדינה בה ממוקם המרכז הלוגיסטי ייתכנו עיכובים באספקת מוצרים ו/או ביציאת המוצרים מהמרכז הלוגיסטי, והמשתמש מודע ומסכים לכך ולא תהיה לו כל טענה בנושא כלפי החברה ו/או מי מטעמה.
  21. מוצר הנמכר במסגרת מכירות ישירות (שירות חנות "חנות USHOPS" ושירות קונים עבורך) מגיע עם תעודת האחריות המקורית של היצרן ו/או ספק המוצר וזאת ככל שהיצרן/ספק המוצר מעניקים תעודת אחריות למוצר הספציפי. החברה אינה מספקת תעודת אחריות או נותנת מצג כלשהו ביחס למוצר. המוצר נמכר ללקוח כמות שהוא (as-is) והלקוח מסכים ומתחייב לממש כל דרישה/תביעה בקשר לאחריות המוצר מול היצרן/הספק בלבד ככל שהוענקה אחריות כזאת.
  22. בתנאי שימוש אלו, "יום עסקים" משמעו ימים ראשון עד חמישי, בין השעות 09:00 עד 17:00, שעון ישראל, למעט ערבי חג וחג.
  23. באשר לשילוח נוזלים מטורקיה - יחולו ההוראות הבאות:
   1. שילוח של נוזלים ייעשה בנפרד משאר המוצרים. בשל כך יובהר כי, לא תהיה למשתמש האפשרות לאחד את החבילות ולשלחן במסגרת חבילה אחת.
   2. זמן השילוח של הנוזלים הינו עד ארבעה-עשר (14) ימים מיום קבלת הנוזלים במרכז הלוגיסטי של החברה.
   3. עלות השילוח של הנוזלים תחושב על פי מחירון והנחות, ככל שיהיו, המופיעים באתר החברה. אופן חישוב עלות השילוח יהיה על פי המשקל הפיזי או הנפחי של הנוזל, הגבוה מבניהם.
   4. תשלומי מע"מ ומיסים יחושבו על בסיס שילוח של כל חבילה בנפרד.
   5. יובהר כי החברה תוכל לשלח רק נוזלים אשר ניתנים לשילוח על פי הגדרות חברות התעופה.
  24. במידה ונשלחת חבילה ממדינה אשר בה החברה אינה מפעילה מרכז לוגיסטי ומשכך החבילה עברה תהליך שחרור מכס מקומי, על החבילה ייתכנו עלויות נוספות (דוגמת מיסים מקומיים), זאת בהתאם לחוקיות הייבוא של אותה המדינה. ככל והמשתמש בוחר לשלוח חבילה ממדינה זו, יהיה עליו להסדיר את דרישות התשלום למכס המקומי או לחברה, ככל ועלויות אלו חלו על החבילה. למען הסר ספק יובהר כי החברה מפעילה מרכזים לוגיסטיים במדינות הבאות: ארצות הברית, טורקיה, אנגליה והולנד.
  25. ככל וישנם מוצרים הנדרשים לחוקיות ייבוא, על המשתמש יהיה לדאוג לאישורים הנדרשים.
  26. שירותי השילוח של החברה הינם מהמרכזים הלוגיסטיים השונים (הממוקמים בארצות הברית, טורקיה, אנגליה והולנד) אל מדינת ישראל. יובהר כי אין לחברה שירותי ייצוא של חבילות מתחומי מדינת ישראל חזרה אל המדינה ממנה נשלחו החבילות.
 7. חנות USHOPS

  1. החברה מפעילה באתר "חנות USHOPS", במסגרתה היא מאפשרת למשתמש לרכוש ישירות מהחברה (במתכונת של ייבוא אישי), מוצרים שהחברה רוכשת מספקים צדדים שלישיים, ולשלחם עבור המשתמש לישראל (להלן: "מכירות ישירות"). כאמור בסעיף 6.20, החברה אינה נותנת כל אחריות ו/או מצג לגבי המוצר המוצג בחנות, טיבו, איכותו, תקינותו התאמתו וכו', וכל דרישה או תביעה או טענה מכל מין וסוג שהוא שתהיה, ככל שתהיה למשתמש, תופנה אך ורק כנגד היצרן ו/או הספק ממנו רכשה החברה את המוצר עבור המשתמש.
  2. כל עוד לא צוין אחרת, מחיר המוצר המוצג בחנות הינו סופי, וכולל בתוכו את כל שירותי החברה הניתנים.
  3. שילוח הזמנות של מכירות ישירות נעשה בתנאי FOB (FREE ON BOARD).
  4. הבעלות על המוצר תעבור למשתמש עם קבלת המוצר.
  5. אין לחברה כל אחריות על זמן שילוח המוצר בתוך ארה"ב או על עיכובים או בעיות אחרות (שאינן תלויות בה), שיחולו מרגע הזמנת המוצר, שכן זמני האספקה של המוצר תלוי בזמינות המוצר אצל הספק בארה"ב.
  6. במקרה בו לא יהיה ניתן לבצע את הזמנת המוצר מסיבות של חוסר במלאי, או מכל סיבה אחרת, החברה תצור קשר עם המשתמש בנוגע להמשך הרכישה.
  7. במסגרת שירות החנות, מפעילה החברה גם "מציאון" בו נמכרים בחלק מהמקרים מוצרים אשר הוחזרו או שרכישתם בוטלה על ידי משתמשים. המוצרים נבדקו, תוקנו בהתאם לצורך והוצעו למכירה חוזרת, כשהם תקינים ומוכנים לשימוש. המוצר עשוי להגיע בקופסה פתוחה עם היתכנות לפגם קוסמטי באריזה. ייתכן ונעשה שימוש קל במוצר ואריזתו המקורית נפתחה, הוחלפה או ניזוקה קלות. המוצר נמכר as-is. והחברה לא תהיה אחראית לטיב המוצר או למתן אחריות לגביו.
  8. לפני ההזמנה באחריות המשתמש לבדוק, בין היתר, האם המוצר מותר בייבוא לארץ או דורש אישורי ייבוא מיוחדים (לפרטים נוספים אפשר להיכנס ל"שאלות ותשובות"-תקנות ומיסים); את תאימות המוצר למתח החשמל בארץ; ולעניין רכישות בגדים והנעלה - תאימות מידות וצבעים. החברה אינה ולא תהיה אחראית בכל מקרה של אי התאמת המוצר לדרישות או למידות הנהוגות בישראל או בגין איסורים או דרישות כלשהן החלות על ייבוא מוצרים. המוצר נמכר למשתמש כמו שהוא (as-is).
  9. ביטול עסקה בחנות USHOPS:
   1. המשתמש יהיה רשאי לבטל עסקה לרכישת מוצר, מכל סיבה שהיא, מיום ביצוע העסקה ועד ארבעה עשר (14) ימים מיום קבלת המוצר.
   2. ביטול של עסקה ייעשה באמצעות פנייה לשירות הלקוחות של החברה, בדרכים האמורות בסעיף 20 להלן.
   3. במקרה של ביטול עקב פגם במוצר, או אי התאמה בין המוצר לבין הפרטים אשר נמסרו ללקוח בנוגע למוצר, או עקב אי-אספקת המוצר במועד שנקבע לכך או בשל כל הפרה אחרת מצד החברה, תחזיר החברה, בתוך 14 ימים קלנדרים מיום קבלת ההודעה על הביטול, את אותו חלק ממחיר העסקה ששולם, תבטל את החיוב בשל העסקה ותמסור ללקוח עותק מהודעת ביטול החיוב כאמור ולא יגבו דמי ביטול כלשהם. ככל שהמוצר יצא ממחסני החברה בארה"ב על הלקוח לשלוח את המוצר לכתובת החברה בארה"ב 473 Mundet Place, Hillside NJ 07205, USA ורק עם קבלת המוצר לידי החברה במחסניה כאמור יחשב המוצר כמוצר שהוחזר והעסקה לעסקה שבוטלה והלקוח יזוכה בהתאם.
   4. במקרה של ביטול עסקה עקב חרטה של המשתמש, תחזיר החברה למשתמש, בתוך 14 ימים מיום קבלת ההודעה על הביטול את סכום העסקה במלואו, בניכוי דמי ביטול בשיעור שלא יעלה על 5% ממחיר העסקה במלואה או ₪100 - לפי הנמוך מביניהם, וכן בניכוי עלות המיסים, האגרות והעמלות ששולמו לרשויות המס בישראל עבור המוצר. ככל שהמוצר יצא ממחסני החברה בארה"ב על המשתמש להשיב את המוצר לכתובת החברה בארה"ב 473 Mundet Place, Hillside NJ 07205, USA ורק עם קבלת המוצר בידי החברה במחסניה כאמור, ייחשב המוצר כמוצר שהוחזר והעסקה לעסקה שבוטלה והמשתמש יזוכה.
   5. על-אף האמור לעיל, לא ניתן לבטל עסקה ולהחזיר מוצרים שלגביהם אין זכות ביטול עסקה לפי הדין, וכן מוצרים שחלה הרעה במצבם בזמן שהיו ברשות המשתמש, לרבות במקרה של החזרת מוצר שנפגם ו/או ניזוק ו/או התקלקל ו/או ספג פגיעה כלשהי ו/או שאריזתו הושחתה ו/או שבוצעה בו הרכבה בבית המשתמש, המשנה מצבו של המוצר לרעה.
 8. ​​​שירות "קונים עבורך"/"קניין אישי"

  1. במסגרת האתר מספקת החברה שירות בו היא רוכשת עבור המשתמש מוצר ספציפי בהתאם ללינק (קישור) שמוזן על-ידי המשתמש באתר. מובהר בזאת, כי בחירת המוצר חלה על המשתמש ובאחריותו הבלעדית.
  2. כאמור בסעיף 6.20 לעיל, החברה לא מעניקה כל אחריות ו/או מוצג לגבי המוצר ולא תהיה אחראית לטיב המוצר, איכותו, תקינותו, התאמתו וכו' או למתן אחריות לגביו. כל דרישה או תביעה או טענה מכל מין וסוג שהוא שתהיה למשתמש, תופנה אך ורק כנגד היצרן ו/או הספק ממנו רכשה החברה את המוצר עבור המשתמש.
  3. לפני ביצוע ההזמנה על הלקוח לבדוק, בין היתר, האם המוצר מותר בייבוא או דורש אישורי ייבוא (לפרטים נוספים ניתן להיכנס לשאלות ותשובות - תקנות ומיסים), את תאימות המוצר למתח החשמל בארץ; ולעניין רכישות בגדים והנעלה, תאימות מידות וצבעים. החברה אינה תהיה אחראית בכל מקרה של אי תאימות המוצר לדרישות או למידות הנהוגות בישראל או בגין איסורים או דרישות כלשהן החלות על ייבוא מוצרים.
  4. כל עוד לא צוין אחרת, מחיר המוצר המוצג למשתמש על-ידי החברה הינו סופי וכולל את כל שירותי החברה ואינו כולל אישורים מיוחדים הנדרשים ע"י המכס או מי מטעמו.
  5. שילוח הזמנות של מכירות בשירות זה נעשה בתנאי FOB (FREE ON BOARD).
  6. הבעלות על המוצר תעבור למשתמש עם קבלת המוצר.
  7. אין לחברה כל אחריות על זמן שילוח המוצר בתוך ארה"ב או על עיכובים או בעיות אחרות החלות מרגע הזמנת המוצר, שכן זמני האספקה של המוצר תלוי בזמינות המוצר אצל הספק בארה"ב.
  8. זמני אספקת ההזמנה עד לבית המשתמש תלויים בזמינות המלאי באתר אשר בו הוא הורה לחברה לבצע את הקניה עבורו, ואינם כוללים את זמן המשלוח לישראל עפ"י סוג המשלוח שבחר.
  9. העלות הסופית של המוצר אשר ביקש המשתמש שהחברה תרכוש עבורו נקבעת על פי נתונים מהאתר בו מבוצעת הקניה עבור המשתמש כגון www.amazon.com. היה ומחיר המוצר משתנה באתר בו מתבצעת הקניה עבור המשתמש, יתכנו פערים בעלות הסופית של ההזמנה שבוצעה והחברה תיצור עם המשתמש קשר לעדכון ולקבלת אישורו בנוגע להמשך רכישה.
  10. במקרה בו לא יהיה ניתן לבצע את הזמנת המוצר מסיבות שאינן תלויות בחברה, כגון חוסר במלאי באתר בו הורה המשתמש לחברה לבצע את הקניה עבורו, אי תאימות במחיר, אי תאימות בקטגוריית המכס ועוד, החברה תיצור קשר עם המשתמש לעדכון בנוגע להמשך הרכישה.
  11. לא ניתן לאחד חבילות בשירות "קונים עבורך".
  12. שירות 'קניין אישי', החברה תישלח למשתמש הצעת מחיר בתוך שני (2) ימי עסקים ממועד קבלת הפנייה. הצעת המחיר תהיה תקפה ל- 48 שעות ממועד מסירתה. לכל מוצר בהצעת המחיר, יתווספו דמי טיפול.
  13. בשירות 'קניין אישי' ניתן לבטל עסקה בהתאם למדיניות ביטול העסקה של החברה להלן ובכפוף לביטול העסקה על ידי הספק/יצרן ממנו נרכש המוצר עבורך.
  14. ביטול עסקה בשירות 'קונים עבורך', יבוצע בהתאם להוראות סעיף 7.9 לעיל.
  15. משתמש המזמין דרך שירות 'קונים עבורך' בארה"ב חבילה המכילה חומרים מסוכנים או סוללות אשר ישלחו במשלוח ימי מוזל, עשוי להיות מחויב בסך של 75 דולר מעבר לעלות השילוח.
  16. ככל והמשתמש בחר להשתמש בשירות "קונים עבורך" ושווי ההזמנה הינו 1,000 דולר ארה"ב ומעלה, לצורך שחרור החבילה מהמכס, יידרש המשתמש למלא ולחתום על טופס "ייפוי כוח" לסוכן המכס ולשלחו לחברה לכתובת המייל [email protected], זאת בצירוף צילום תעודת זהות/תעודת התאגדות של המשתמש, כאשר טופס "ייפוי הכוח" ותעודת זהות/תעודת הצאגדות זהים שניהם לפרטי המשתמש.
  17. במקרה והמשתמש לא פעל בהתאם להנחיות שלעיל, ולא המציא טופס תקין (כאשר הוא מלא וחתום) בצירוף צילום תעודת זהות/תעודת התאגדות - החבילה והמוצרים לא ישוחררו מהמכס. יובהר כי כל עיכוב ואי שחרור החבילה מהמכס, בשל סיבות הקשורות לאי המצאת טופס "ייפוי כוח" תקין, יחיל על המשתמש חיובים בדמי אחסנה במחסני המכס. עוד יובהר כי החברה לא תישא בשום אחריות בדבר אי המצאת טופס "ייפוי כוח" ו/או עלויות אחסון ו/או עלויות נוספות שיוטלו על ידי המכס ולמשתמש לא תהיה כל טענה ו/או דרישה בגין איחור בשחרור עקב סיבות הקשורות באי צירוף טופס "ייפוי כוח" תקין וצילום תעודת זהות/תעודת התאגדות כנדרש.
 9. מדיניות החזרת מוצרים

  ניתן להחזיר הזמנה שבוצעה ב"חנות USHOPS" ובשירות "קונים עבורך"/"קניין אישי" עד ארבעה עשר (14) ימים מיום קבלתה בהתאם לאמור בסעיף 7.9 לעיל, ובתנאי שלא בוצע כל שימוש במוצר והוא ארוז באריזתו המקורית. על האריזה המקורית להיות שלמה וללא נזק חיצוני כלל. על המשתמש לשלוח עצמאית את המוצר/ים למשרדי החברה בארה"ב ובאחריותו גם לוודא שהמוצר אכן הגיע למשרדי החברה. טרם ההחזרה יש ליצור קשר עם שירות הלקוחות של החברה. מובהר, כי החברה אינה אחראית על המוצר ועלות שילוחו בתהליך ההחזרה והמוצר אינו מבוטח על ידי החברה. באחריותו הבלעדית של המשתמש להשיב את המוצר לחברה כשהוא תקין ושלם ובאריזתו המקורית. במקרה של אבדן או נזק מכל מין וסוג שהוא שנגרמו בתהליך ההחזרה לא תשמע כל טענה של המשתמש כלפי החברה.

 10. שירות "הכתובת לקניות בחו"ל" - ייבוא אישי וייבוא מסחרי

  1. במסגרת האתר, מספקת החברה שירות 'כתובת לקניות בחו"ל' המאפשר ייבוא אישי/מסחרי למוצרים שהמשתמש רוכש באופן עצמאי מספקים/ צדדים שלישיים (שאינם קשורים לחברה).
  2. החברה מספקת למשתמש כתובות לקניות בחו"ל לשימושו לפי צרכיו. כתובת רגילה בניו-ג'רזי ארה"ב, כתובת ללא מס רכישה בדלאוור ארה"ב, כתובת באיסטנבול טורקיה וכתובת בלונדון אנגליה. שימוש בכתובת בדלאוור הינו בתוספת עמלת דמי טיפול כפי שתתעדכן מעת לעת בתעריפי הייבוא האישי של החברה ועשוי להאריך את זמן האספקה בכ- 5 ימים. יש להקפיד לבצע את הרכישה אך ורק מהמדינה בה נמצאת הכתובת לקניות בחו"ל המופיעה בחשבון האישי של המשתמש. במידה והרכישה בוצעה מחוץ למדינה בה ממקומת הכתובת – הלקוח ישא בכל המיסים השילוחים והעלויות הנלוות שנוצרו כתוצאה מכך ובכל מקרה אין החברה נושאת באחריות לגבי חבילות כאמור טרם הגעתן למחסני החברה.
  3. בחירת הכתובת לשילוח החבילה הינה באחריותו הבלעדית של המשתמש ואין לחברה כל אחריות בקשר לכך.
  4. בעת הרכישה, מכל צד שלישי, על המשתמש לבחור אך ורק בשילוח חבילה עד לכתובת האישית של המשתמש כפי שנמסרה לו על ידי החברה. חבילה אשר תשלח לנקודות מסירה או בכל אפשרות אחרת, לא תאסף על ידי החברה ואינה באחריות החברה.
  5. המשתמש יודע ומסכים כי ההתקשרות בין המשתמש לבין החברה נעשית בגין שירותי ייבוא המוצרים (כמפורט להלן) ולא בגין רכישת המוצרים ולעניין רכישת המוצר עצמו (אחריות וכו'), ההתקשרות הינה בין המשתמש לבין ספק המוצר.
  6. בגין שירות ייבוא אישי/מסחרי לכתובת המשתמש בישראל, ובהתאם לסוג השילוח, תגבה החברה מהלקוח סכומים, בהתאם למחירון המפורסם בטבלה זו. ניתן לבצע חלק משירות הובלת המטענים כאמור בסעיף 4.4.2 באופן עצמאי (שחרור ממכס ואיסוף החבילה לכתובת המשתמש) ובמידה ויחליט המשתמש לעשות כן מחיר הייבוא האישי/מסחרי יהיה נמוך ב- 10% ממחיר המחירון נטו לאחר כל הנחה שניתנה, (למען הסר ספק - ההנחה אינה כוללת את דמי טיפול לחבילה שנשלחה למרכז הלוגיסטי בדלאוור במידה ובוצע חיוב בגינה), אך לשם כך על המשתמש ליצור קשר עם שירות הלקוחות טרם תשלום על החבילה. החברה תהיה רשאית לשנות את המחירון, לפי שיקול דעתה הבלעדי, ולמשתמש מוצע להתעדכן מעת לעת בתעריפי הייבוא האישי המעודכנים.
  7. חישוב דמי שילוח נקבע בהתאם למשקל הפיזי או הנפחי של המוצר, הגבוה מבניהם ("משקל לחיוב") כאשר הוא מעוגל כלפי מעלה לחצי ק"ג הקרוב. משקל נפחי נקבע על פי הכפלת האורך, הרוחב והגובה של החבילה בסנטימטרים וחלוקת התוצאה ב- 5,000. לצורך המחשה בלבד: אם המשקל הפיזי של החבילה הינו 4 קילו וממדיה הינם 25*40*25 ס"מ, אזי המשקל הנפחי של החבילה הינו 5 קילו .(25*40*25 / 5000).
  8. החברה מפעילה באתר מחשבון עלויות משלוח לארץ אשר נותן אינדיקציות למחירי שילוח משוערים בהתאם לכתובת המשלוח, לפי משקל פיזי ומשקל נפחי בהתאם למשקל ומידות החבילה שהוזנו על-ידי המשתמש, וכן עלויות מסים צפויות. המשקל הפיזי והנפחי הקובע לחיוב הינו המשקל בפועל של החבילה כפי שתשקל ותמדד במרכז הלוגיסטי של החברה. עלויות המסים הסופיות ייקבעו על ידי המכס עם הגעת החבילה למעמד השחרור בארץ וייתכן כי המשתמש יידרש לשלם הפרשי מסים עקב סיבות שונות כגון סיווג לקטגורית מכס שונה, אי התאמת מוצר וכיוצ"ב. המשתמש מצהיר כי הוא יודע ומסכים לכך, ולא תהיה לו כל טענה כנגד החברה ו/או מי מטעמה בגין כך. המשתמשח מתחייב לשלם הפרשי מסים במלואם ככל שיהיו וזאת מיד עם דרישה ראשונה לכך.
  9. עבור חבילה במשקל פיזי של עד 20 קילו (לא כולל) ושאחת מצלעותיה גדולה מ- 90 ס"מ, תתווסף עלות הובלה מיוחדת בסך $30 לדמי המשלוח. עבור חבילה במשקל פיזי של 20 קילו ועד 50 קילו (לא כולל) וללא תלות בצלעות החבילה, תתווסף עלות הובלה מיוחדת בסך $65 לדמי המשלוח. עבור חבילה במשקל פיזי של 50 קילו ומעלה וללא תלות בצלעות החבילה, תתווסף עלות הובלה מיוחדת בסך $100 לדמי המשלוח.
  10. במשלוח חבילות מעל 25 ק"ג או שאחת מצלעותיהן מעל 120 ס"מ, באחריותו של המשתמש לפנות לשירות הלקוחות של החברה טרם ביצוע העסקה על מנת לוודא את אופן הגעת המוצר לכתובת המשתמש. במידה והמשתמש לא פנה לחברה טרם ביצוע העסקה, לא תהיה לו כל טענה כנגד החברה בקשר עם אופן מסירת המשלוח לכתובתו (למשל, בחבילות מסוג זה ייתכן כי החבילה לא תגיע לפתח דלת בית המשתמש אלא לקומת הקרקע של כתובתו).
  11. החברה מקיימת מבצעים שונים ומעניקה קופונים והנחות מעת לעת. החברה רשאית לשנות ו/או להפסיק כל מבצע או הנחה, לפי שיקול דעתה הבלעדי וללא הודעה מוקדמת. למשתמש לא תהיה שום טענה או תביעה כלפי החברה או מי מטעמה בגין כך. מומלץ לקרוא את פרטי המבצע הספציפיים המפורטים באתר ו/או על גבי הקופון. במקרה של סתירה בין הוראות המבצע ו/או הקופון לבין תנאי שימוש אלו - ייגברו הוראות המבצע ו/או הקופון.
  12. החברה שומרת לעצמה את הזכות לקיים מבצעים, קופונים והנחות שונים ללקוחות ייבוא מסחרי וייבוא אישי.
  13. שירותים לוגיסטיים: בגין שירותים לוגיסטיים שהחברה תספק לבקשת המשתמש (למשל, איחוד/פיצול חבילות, בדיקת תוכן החבילה, צילום תוכן החבילה, אריזה חסכונית, אריזה מיוחדת) תגבה החברה מהמשתמש, בהתאם לסוג השירות, סכומים נוספים, בהתאם למחירון המפורסם בטבלה זו. החברה תהיה רשאית לשנות את מחירון עלויות השירותים, לפי שיקול דעתה הבלעדי, ולמשתמש מוצע להתעדכן מעת לעת בתעריפי השירותים המעודכנים.
  14. החבילה נחשבת כ"התקבלה" על ידי החברה מרגע ברקוד החבילה במרלו"ג ואילו טרם ברקוד החבילה, החבילה לא תחשב ככזו ש"התקבלה" בידי החברה בשום מקרה. אחריות החברה על החבילה מתחילה מרגע קבלתה של החבילה כאמור. מרגע דרישת התשלום לשירות, המשתמש יודע מאשר ומסכים כי החברה לא תישא באחריות על החבילה אם לא שולם ביטוח על החבילה, והמשתמש לא יבוא בטענה כלפי החברה (או מי מטעמה) בשום מקרה של נזק או אבדן, באם הוא לא רכש ביטוח לחבילה.
  15. כל החבילות נמדדות ונשקלות ע"י מכונה אוטומטית. המשתמש מודע ומסכים לכך כי תיתכן סטייה של כ- 0.5 ס"מ בכל פאה וכ- 100 גרם במשקל החבילה אשר בתורה עשויה להשפיע גם על מחיר השילוח.
  16. ביטול עסקת ייבוא אישי/מסחרי: לפני ביצוע התשלום לחברה עבור שירות של ייבוא אישי/מסחרי, המשתמש יהיה רשאי להחזיר לספק מוצר שרכש ממנו או לכתובת אחרת במדינה בה נמצאת הכתובת אליה נשלחה החבילה ואשר נשלחה ע"י צד שלישי בשירות ייבוא אישי/מסחרי לכתובת לקניות בחו"ל. השירות כרוך בעמלת טיפול המתחילה ב- 15 דולר ארה"ב בתוספת לעלות המשלוח לספק המוצר בתוך המדינה כאמור, דמי טיפול מהמרכז הלוגיסטי בדלאוור במידה ושולם, בהתאם למחיר שייגבה מהחברה ובתוספת עלות האחסון כאמור. מודגש ומוסכם כי החברה אינה אחראית על המוצר עצמו ו/או על תהליך החזרתו לספק ואחריותה מסתכמת אך ורק בטיפול בהכנת הניירת המתאימה להחזרה, בביטוח, ובתיאום איסוף ומסירת המוצר לחברה שתבצע את החזרת המוצר.
  17. המרכזים הלוגיסטיים של החברה פועלים בימים: שני עד שישי בין השעות 09:00-17:00 (שעון מקומי). ככל ויתקבל דיווח מצד חברות השילוח המקומיות על מסירה בשעות שהן מחוץ לשעות הפעילות, החברה לא יכולה להתחייב כי החבילה התקבלה באופן ודאי באותו המרכז הלוגיסטי ועל המשתמש יהיה לפנות לספק ממנו בוצעה ההזמנה לצורך בירור זה.
  18. לא ניתן לשלוח כרטיסי אשראי או שיקים מהמרכזים הלוגיסטיים של החברה. למעט מהמרכז הלוגיסטי הממוקם בניו ג'רזי, ארצות הברית.
 11. ​​​מיסוי אגרות היטלים ועמלות

  1. בכל אחד מהשירותים הנרכשים על ידי המשתמש באתר (ייבוא אישי, ייבוא מסחרי, חנות USHOPS, קונים עבורך, קניין אישי או כל שירות אחר), המשתמש הוא היבואן של הפריטים הנשלחים לארץ. החברה אינה אחראית לגובה תשלום המיסים, מכסים, מס קניה, מע"מ, אגרות למיניהן, היטלים, היתרי ייבוא, דמי איחסון במחסני המכס, דמי טיפול, ו/או כל תשלום חובה אחר שיוטל על המשלוח ו/או על המשתמש על ידי הרשויות. המשתמש הינו האחראי הבלעדי לתשלומים אלו ומחויב לפעול ע"פ הנחיות מכס ישראל ו/או הגורמים המתאימים האחרים בכל הקשור לגירעונות מס, קנסות, היתריי ייבוא, דמי אחסון במחסני המכס, דמי טיפול, אגרות למיניהן, היטלים וכיוצ"ב.
  2. "מיסים" בגין עסקה לצורך תנאי שימוש אלה, כוללים מיסים (מע"מ, מכס ומס קניה ככל שיחולו); אגרות שונות; תשלומים בגין אישורים מיוחדים; היטלים; קנסות; דמי טיפול; אחסנה במחסני המכס ועמלות בגין ביטחון; מחשב; עמילות ושחרור ממכס.
  3. חישוב עלויות המיסוי יבוצע באתר לפי דיני המס החלים על ייבוא בישראל וכן לפי פרט המכס המתאים שנקבע ע"י רשויות המכס בישראל ושיעור המע"מ החל. המשתמש יודע ומסכים, כי חישוב המס המופיע באתר הינו משוער בלבד וכי עשויים להיות הפרשי תוספת מס נדרש אשר ייגבו ממנו.
  4. בהתאם לנוהל שחרור טובין באמצעות חברות הבלדרות, תחשיב המיסים יבוצע מסכום הכולל את עלות חשבונית הספק ו- 5 דולר ארה"ב לכל קילו של החבילה.
  5. המשתמש מסכים לכך כי הן ב"משלוח ימי מוזל" (משלוח בים) והן ב"משלוח אווירי" (משלוח באויר) חישוב המסים אינו סופי והוא מהווה הערכה בלבד וכי עלות המיסים הסופית תיקבע במעמד שחרור החבילה מהמכס בארץ בהתאם לנוהל שחרור חבילות באמצעות חברות הבלדרות במשלוח אווירי ונוהל שחרור בסוג שירות "שילוח" במשלוח ימי מוזל ובהתאם לרשימון המכס וסיווג הפריט המיובא. המשתמש מתחייב לשלם לחברה מיד עם דרישה הראשונה את הפרשי המסים האמורים ככל שיהיו.
  6. במשלוח אווירי ובמשלוח ימי מוזל הפטור מתשלום מסים בייבוא אישי הינו עבור מוצרים עד לעלות של 75 דולר. עבור מוצרים שערכם מעל ל- 75 דולר יחולו מסים לפי ערך הפריט ולפי פרט המכס המתאים שנקבע ע"י המכס.
  7. במידה ובוצעה רכישה במטבע שונה מדולר המרת המטבע תעשה לפי כללי המכס (חישוב מחיר הנקוב במטבע חוץ) תשמ"ט – 1989.
  8. במשלוח אווירי ובמשלוח ימי מוזל בייבוא אישי, עבור חבילות שערכן מעל 75 דולר ועד 999.99 דולר - תחול עמלת שחרור בסך 3.5 דולר. כשערך החבילה 1,000 דולר ומעלה - תחול עמלת שחרור בסך 75 דולר. חבילות בעלות ערך הגבוה מ- 75 דולר יחויבו בעמלות עבור ביטחון ומחשב בסך 1.7% מערך ה- CIF (עלות מוצר, ביטוח, שילוח).
  9. במשלוח אווירי ובמשלוח ימי מוזל בייבוא מסחרי, תחול עמלת שחרור בסך 3.5 דולר. כשערך החבילה 1,000 דולר ומעלה - תחול עמלת שחרור בסך 75 דולר. כמו כן החבילות יחויבו בעמלות עבור ביטחון ומחשב בסך 1.7% מערך ה CIF (עלות מוצר, ביטוח, שילוח).
  10. במשלוח ימי מוזל במשקל 25 ק"ג ומעלה, בייבוא אישי או בייבוא מסחרי - תחול עמלת שחרור בסך 75 דולר.
  11. במשלוח אווירי ובמשלוח ימי מוזל בייבוא מסחרי, תשלום מסים הינו עבור ערכם המלא של המוצרים, ללא פטור. עבור ערכם המלא של המוצרים יחולו מסים לפי ערך הפריט ולפי פרט המכס המתאים שנקבע ע"י המכס.
  12. במידה וחבילה הוגשה למכס והחל תהליך שחרור ממכס, והלקוח מבקש לשחרר את החבילה עצמאית או ע"י עמיל מכס אחר, יחוייב הלקוח בעמלת טיפול בגובה 150 ש”ח.
  13. המכס/עמיל המכס רשאי לעצור כל חבילה לפי שיקול דעתו ולבדוק אותה ו/או לעכב את שחרורה. כל חבילה שתידרש לבדיקה מיוחדת בהתאם להחלטת המכס/עמיל המכס תחויב בעמלת שחרור בגובה 55 דולר ובתוספת דמי אחסון במחסני המכס וזאת ללא קשר לעלות המוצרים בחבילה.
  14. שחרור חבילות המכילות חלפים לרכב שיועברו לבדיקה של מפקח משרד התחבורה יחויבו בעמלת שחרור בסך של 150 ש"ח.
  15. החל מתאריך 10.1.18 הושת על ידי המכס בישראל אגרות רשומון בתעריפים הבאים: משלוח שערכו מתחת ל- 100 דולר פטור; משלוח בערך של 100 דולר ומעלה אך פחות מ- 500 דולר, אגרה של 20 ש"ח; משלוח בערך של 500 דולר ומעלה אך פחות מ- 1,000 דולר, אגרה של 66 ש"ח; משלוח בערך של 1,000 דולר ומעלה אגרה של 86 ש"ח.
  16. עלויות המשלוח והשירותים הלוגיסטיים מפורטות במחירון המשלוחים והשירותים הלוגיסטיים שמפורסם בקישור זה, כפי שיעודכן מעת לעת, על פי שיקול דעתה הבלעדי של החברה. מוצע לעיין בקישור זה, טרם ביצוע רכישת מוצרים דרך האתר.
  17. לקוח הרוכש ו/או השולח חבילה המכילה חומרים מסוכנים או סוללות למיניהן אשר ישלחו במשלוח ימי מוזל, במידה והגיע למרלו"ג בארה"ב, יחויב בסך של 75 דולר מעבר לעלות השילוח.
  18. עלות הנפקת עותק רשימון יבוא $10.
  19. בכדי להתקדם בתהליך שילוח החבילה למדינת ישראל על המשתמש לעדכן ולהעלות לאזור האישי שלו (באתר החברה) חשבונית רכישה תקינה ולהצהיר על ערך הפריטים וערך החשבונית, הכולל את שירות השילוח המקומי (במידה וקיים), ואת המס המקומי (במידה וקיים) זאת בהתאם לחשבונית הספק ובהתאם לדרישות מכס ישראל לצורך הגשה ושחרור החבילה. יובהר כי באחריות המשתמש לעדכן ולהעלות לאזור האישי חשבונית רכישה תקינה בהתאם לדרישות המכס. במידת הצורך ניתן להתייעץ עם שירות הלקוחות של החברה לצרכי בירור ובדיקה. במקרה בו המשתמש העלה לאזור האישי חשבונית רכישה לא תקינה, ייתכן שיחולו עליו חיובים נוספים (דוגמת שחרור פרטני ועלויות אחסון במחסני ממ"ן) וזאת עד לעדכון והצגה של חשבונית תקינה ו/או מסמכים נוספים לצורך הגשת החבילה לשחרור מהמכס.
   יובהר כי במידה והחבילה פוצלה למספר חבילות על ידי הספק, על המשתמש יהיה לבצע איחוד חבילות באזור האישי.
  20. במידה והמשתמש בוחר לשלוח חבילה מהחשבון האישי שלו על שם של "נמען אחר", על המשתמש לעדכן את חשבונית הרכישה וכן את אישורי הייבוא (ככל ונדרשים) על שמו של הנמען האחר. יש לשים לב כי צריכה להיות התאמה מוחלטת של המסמכים הנדרשים לשחרור החבילה ולשמו של הנמען אליו נשלחת החבילה.
 12. ביטוח

  1. כיסוי ביטוחי נכנס לתוקף לאחר התקיימות שני התנאים במצטבר:
   1. המשתמש קיבל הודעה כי החבילה נקלטה במרכז הלוגיסטי.
   2. בוצע תשלום עבור שרות הביטוח עבור המשלוח על ידי המשתמש, ומסתיים בחתימת המשתמש על תעודת המשלוח. אם לא בוצע תשלום עבור ביטוח לא ניתן לבצע תביעת ביטוח לחבילה שניזוקה או אבדה במשלוח.
  2. ביטוח החבילות נתון לשיקול דעתו של הלקוח, למעט בעבור חבילות בערך 300 דולר ומעלה, שעליהן חלה חובת ביטוח משלוח. לקוח שאינו מעוניין לבטח חבילות בערך 300 דולר ומעלה ייצור קשר עם מחלקת שירות הלקוחות בנושא זה. בעשותו כן, מסיר המשתמש מהחברה ומהמבטח כל אחריות לאבדן או לנזק לחבילה. בחירת תוספת התשלום עבור הביטוח תתבצע על-ידי המשתמש באופן עצמאי בשלב התשלום עבור משלוח החבילה.
  3. הביטוח הכולל נזק ואובדן אינו מכסה את המוצרים הבאים: עתיקות, מוצרי יד שנייה ומוצרים מחודשים, מוצרים קפואים, כלי נשק ותחמושת, מוצרים שבירים כגון דברי פורצלן, קרמיקה וזכוכית, חפצי אמנות, מוצר המכיל נוזלים מכל סוג שהוא. שילוח פריטים אלו הינם על אחריותו הבלעדית של המשתמש ולמשתמש לא תהיה כל טענה או דרישה בדבר נזק או אבדן שנגרם בקשר עם פריטים אלו. החברה אינה אחראית ואינה מבטחת מוצרים כאמור גם במקרה בו הלקוח שילם עבור רכישת ביטוח. במקרה בו שולם עבור רכישת ביטוח, תשיב החברה ללקוח את סכום התשלום עבור הביטוח במלואו מיד עם דרישתו. המשתמש רשאי לבטח מוצרים משומשים ובמקרה זה הביטוח יהיה רק למקרי אובדן ולא למקרי נזק.
  4. התעריפים עבור רכישת ביטוח הינם כדלקמן:
   1. במשלוח אווירי - עבור עסקאות שערכן מעל 0.1 דולר ועד 5,000 דולר תעריף הביטוח הוא 2.5% מסך העסקה (עלות מוצרים, משלוח מקומי ומיסים מקומיים במדינת השילוח, מיסים בישראל ומשלוח לישראל ללא הנחות והטבות) + $1 עלות הפקת מסמכים - החל מהדולר הראשון.
   2. במשלוח ימי מוזל ו/או במשלוח של חבילות המכילות סוללות או חומרים מסוכנים - עלות המינימום לביטוח היא 5 דולר לחבילה.
    עסקאות שערכן הכולל מעל 0.1 דולר ועד $5,000 דולר תעריף הביטוח הוא 3.5% מסך העסקה (עלות מוצרים, משלוח מקומי ומיסים מקומיים בארה"ב, מיסים בישראל ומשלוח לישראל ללא הנחות והטבות) + $1 עלות הפקת מסמכים - החל מהדולר הראשון או- מינימום של 5 דולר
  5. החברה תהיה רשאית לשנות את מחירון תעריפי הביטוח, לפי שיקול דעתה הבלעדי, ולמשתמש מוצע להתעדכן מעת לעת בתעריפון הכיסויים הביטוחיים.
  6. במקרה של תביעת ביטוח יחולו תעריפי ההשתתפות העצמית הבאים:
   1. תביעת ביטוח עד 250 דולר – השתתפות עצמית של 30 דולר.
   2. תביעת ביטוח בין 250 ל- 1,000 דולר – השתתפות עצמית של 50 דולר.
   3. תביעת ביטוח מעל 1,000 דולר – השתתפות עצמית של 250 דולר.
  7. לצורך הפעלת הכיסוי הביטוחי, על הלקוח לפנות לשירות הלקוחות של החברה לא יאוחר מ- 24 שעות ממועד קבלת המשלוח, וכן לפעול באופן המתואר להלן:
   1. עם קבלת החבילה, יש לאתר נזקים במוצר ובקופסת המשלוח וליצור קשר עם שירות הלקוחות בכתב עד 24 שעות ממועד קבלת החבילה. המשתמש יודע ומסכים, כי הוא רשאי לתבוע את הביטוח אך ורק באם פנה אל החברה בטענת נזק תוך 24 שעות מעת קבלת המוצר לביתו.
   2. יש לצלם את קופסת המשלוח ולאחר מכן את המוצר הפגום עצמו.
   3. יש להכין את הניירת הרלוונטית - תעודת המשלוח של חברת ההפצה בישראל (אם קיימת), חשבונית הרכישה והתמונות ולצרפן לפניה בכתב שתשלח לכתובת דואר אלקטרוני של שירות הלקוחות.
  8. מובהר מודגש ומוסכם כי תנאי להפעלת הכיסוי הביטוחי הוא משלוח והגעת המוצר לכתובת החברה, וכי טיפול בתביעה יחל אך ורק לאחר קבלת המוצר לידי החברה.
  9. לחברה שמורה הזכות לפצות את הלקוח במוצר זהה במקום המוצר שניזוק וזאת חלף פיצוי כספי.
  10. יובהר כי שירותי הביטוח יחולו רק בעבור נזקים שנגרמו למוצרים עצמם, ולא יחולו על נזקים שנגרמו לאריזות חיצוניות של המוצרים.
 13. אחסון במרכז הלוגיסטי

  1. החברה מעניקה ללקוחותיה 7 ימי אחסון ראשונים ללא עלות ולחבילות המכילות חלקי חילוף - 30 ימי אחסון חינם. במידה ותמורת החבילה לא שולמה בתקופה של 7 ימים אלו (או 30 ימים עבור חלקי חילוף) יחוייב הלקוח לשלם דמי אחסון החל מהיום הראשון של האחסון.
  2. במידה והחבילה נשלחה למרכז הלוגיסטי בדלאוור ספירת ימי האחסון תחל מיום הגעת החבילה למרכז הלוגיסטי בניו ג'רז'י.
  3. עלות האחסון היומית תחושב לפי הנוסחה הבאה: ימי האחסון * משקל נפחי של החבילה * 0.35 דולר ארה"ב. התשלום המינימלי של דמי אחסון הוא 1 דולר ארה"ב ליום.
  4. חבילות שתימצאנה במרכז הלוגיסטי של החברה מעל 60 ימים בלא שתמורתן שולמה לחברה, יוגדרו אוטומטית כ"חבילות נטושות" ללא דורשים ויועברו לגריסה. למשתמש לא תהא כל טענה ו/או דרישה כלפי החברה ו/או מי מטעמה בגין גריסת חבילות נטושות.
  5. פרטי חבילות נטושות יוסרו מחשבון הלקוח.
 14. הפצה בישראל

  שירותי החברה כוללים איסוף המוצרים ממחסני המכס לאחר שחרורם והפצה למשתמש, כאשר החברה מבצעת זאת באמצעות קבלני משנה בעלי מומחיות בתחום ההפצה בישראל. עבור חבילות במשקל לחיוב עד 4 ק"ג החברה מבצעת את ההפצה לנקודות מסירה באמצעות חברת "בר הפצה". נקודת ההפצה תיבחר בעת ביצוע התשלום. במידה והמשקל לחיוב מעל 4 ק"ג או במידה והמשתמש מעוניין כי החבילה תשלח אליו עד הבית החברה מבצעת את ההפצה לבית המשתמש, והיא יכולה לבחור בכל עת דרך הפצה נוספת ו/או ספק חילופי ו/או ספק נוסף לצורך ביצוע ההפצה למשתמש. במידה והמשתמש מעוניין כי החבילה תשלח אליו באמצעות שליח עד הבית, יבוצע חיוב נוסף בגובה 3 דולרים. בהקשר זה החברה מציינת כי –

  1. שירות הפצה באמצעות חברת "בר הפצה" -
   1. שירות ההפצה ניתן לבית המשתמש ב- 2 ניסיונות מסירה שונים כאשר הניסיון השני יבוצע באם לא היה מענה במהלך ניסיון המסירה הראשון. מסירה לכתובת שאינה נכונה תחשב למצב בו לא ניתן לתאם מסירה עם המשתמש. במקרה ששני ניסיונות המסירה לא צלחו אזי החבילה תשלח לחברה והמשתמש יחויב ב- 10 דולרים עבור המשלוח לחברה וב- 10 דולרים נוספים על דרישת החבילה למשלוח נוסף אליו.
   2. זמני חלוקת המשלוחים - בימים א'-ה' בין השעות 8:00-20:00, לא כולל יום ו' וערבי חג.
   3. בבוקר יום ההפצה יישלח מסרון (SMS) ללקוח עם מספר הטלפון של השליח עליו נמצאת החבילה.
   4. בעת מסירת המשלוח יחתום המקבל ויאשר קבלה. לא יימסר משלוח למקבל מתחת לגיל 16.
   5. קבלת חתימה מאת מקבל המשלוח, באופן דיגיטלי על גבי טלפון חכם או בחתימה על טופס של החברה או בכל דרך אחרת שתיקבע ע"י החברה תהווה חזקה לכל שהמשלוח נמסר בהצלחה ללקוח.
  2. שירות הפצה באמצעות חברת "אוריין ש.מ" -
   1. שירות ההפצה ניתן לבית המשתמש ב- 3 ניסיונות מסירה שונים כאשר הניסיון השני והשלישי יבוצעו באם לא היה מענה במהלך ניסיונות המסירה הקודמים. מסירה לכתובת שאינה נכונה תחשב למצב בו לא ניתן לתאם מסירה עם המשתמש. במקרה ששלוש ניסיונות המסירה לא צלחו אזי החבילה תשלח לחברה והמשתמש יחויב ב- 10 דולרים עבור המשלוח לחברה וב- 10 דולרים נוספים על דרישת החבילה למשלוח נוסף אליו.
   2. זמני חלוקת המשלוחים - בימים א'-ה' בין השעות 8:00-17:00, לא כולל יום ו' וערבי חג.
   3. בבוקר יום ההפצה יישלח מסרון (SMS) ללקוח עם מספר הטלפון של השליח עליו נמצאת החבילה.
   4. בעת מסירת המשלוח יחתום המקבל ויאשר קבלה. לא יימסר משלוח למקבל מתחת לגיל 16.
   5. קבלת חתימה מאת מקבל המשלוח, באופן דיגיטלי על גבי טלפון חכם או בחתימה על טופס של החברה או בכל דרך אחרת שתיקבע ע"י החברה תהווה חזקה לכל שהמשלוח נמסר בהצלחה ללקוח.
  3. שינוי כתובת לאחר תשלום עבור משלוח - יחויב בעלות של 10 דולרים.
  4. עיכוב בהפצה מפאת מועד תאום עם הלקוח אינו נחשב לאיחור בזמני אספקה.
  5. משלוחים שמשקלם 35 ק"ג ומעלה ו/או אחת מצלעותיהם 120 ס"מ ומעלה יחויבו בעלות של 40 דולר, והחברה אינה מתחייבת למסרם בפתח בית המשתמש אלא לפי שיקול דעתה באמצעות קבלני המשנה ("אוריין ש.מ", "בר הפצה" וכו'), כאשר היא עשויה להניח את החבילה בפתח הבנין שכתובתו נמסרה לצורך הפצה. מובהר כי חבילות מסוג זה לא יסופקו באמצעות לוקר אוטומטי או נקודת מסירה.
  6. משתמש שבחר לאסוף את החבילה שלו עצמאית ללא שימוש בשירותי ההפצה של החברה מסיר מהחברה ומהמבטח כל אחריות לאבדן או לנזק.
 15. חבילות מאוחדות

  חבילות מאוחדות הן שתי חבילות נפרדות (או יותר), שהמשתמש נתן הוראה לחברה לצרפן לחבילה אחת ולשלחן במסגרת חבילה אחת, זאת במקום לשלוח כל חבילה בנפרד. החבילה המאוחדת יכול שתיארז מחדש, ויכול שחבילה אחת תהיה מוכלת בתוך חבילה אחרת. החבילה המאוחדת תישקל ותימדד ותחויב על פי משקלה הפיזי או הנפחי כגבוה מביניהם. דמי איחוד ישולמו בהתאם לתעריף המופיע בעמוד זה והחברה רשאית לעדכן מחירים אלו מעת לעת ועל המשתמש להתעדכן במחירים אלו טרם כל עסקה שיבצע. חבילה מאוחדת לא תחויב באחסון עבור התקופה שעד לאיחודה. לאחר איחוד חבילה, יחולו על החבילה תנאי האחסון האמורים בסעיף 13 לעיל. לא ניתן לאחד חבילות בשירות "קונים עבורך"/"קניין אישי" ושירות "חנות USHOPS".

 16. מדיניות פרטיות

  1. הפרטים שיימסרו על ידי המשתמש במסגרת השימוש באתר וכן כל נתון אחר שיופק על סמך ניתוח פרטים אלה וכל מידע אודות המשתמש שהגיע ו/או יגיע לידיעת החברה במסגרת השימוש באתר (ביחד: פרטי המשתמש), יהיו כפופים למדיניות הפרטיות של האתר.
   לחצו כאן לצורך מעבר למדיניות הפרטיות
 17. קניין רוחני

  1. סימני המסחר והשירות, הלוגואים והסיסמאות המופיעים באתר, לרבות הסימן USHOPS ("סימני המסחר"), הינם סימני המסחר של החברה או של צדדי ג' ואינם ניתנים להעתקה או לשימוש, כולם או חלקם, בלי אישור בכתב מהחברה או מאת בעל סימן המסחר המתאים.
  2. על אף שהאתר מזכיר או מפרסם מוצרים או שירותים באמצעות סימני מסחר אין באמור כדי להוות המלצה לרכישה של מוצרים או שירותים אלו.
  3. לא ניתן להשתמש בתגי מטא (meta tags) או טקסט מוסתר אחר שמשתמש בסימני המסחר בלי אישור בכתב מהחברה.
  4. כל זכויות הקניין הרוחני מכל סוג לרבות, אך לא רק, סימני מסחר, סודות מסחריים, זכויות יוצרים ופטנטים, בין אם זכויות אלה רשומות ובין אם לאו, בתוכן האתר וכל חומר אחר המופיע באתר, לרבות לוגו USHOPS, תמונות, מידע, תיאורי מוצרים, כתבות, אייקונים (icons), תוכנה, יישום, קוד, גרפיקה, קבצי וידיאו, קבצי טקסט, קבצי אודיו וחומרים אחרים, בין בצורה של קוד מקור, קוד אובייקט ובין בממשק חיצוני ("חומרי האתר") וכן העיצוב, המראה והצורה של האתר (look & feel) הם רכושה הבלעדי של החברה ו/או של צדדים שלישיים (לפי העניין).
  5. אין להסיר סימני זכויות יוצרים מעל גבי, או בתוך האתר, או לשנותם. חל איסור מוחלט לבצע באתר פעולות של הנדסה לאחור, הידור לאחור (de-compilation) ופירוק (disassembly). אין להשכיר, להחכיר או להשאיל תוכן כלשהו מהאתר, ואין לעקוף אמצעי הגנה.
  6. השם של האתר וכן שם המתחם (Domain Name) של האתר, הם כולם רכושה של החברה בלבד. אין לעשות בהם שימוש בלא קבלת הסכמתה בכתב ומראש.
  7. מוענק למשתמש בזאת רישיון מוגבל להשתמש באתר ולהדפיס בצורה אלקטרונית או רגילה את חומרי האתר לצרכים אישיים בלבד ("הרישיון המוגבל"). מבלי לגרוע מכלליות האמור, הרישיון המוגבל אינו כולל את הפעולות הבאות:
   1. כל מכירה מחודשת או שימוש מסחרי באתר או בחומרי האתר;
   2. איסוף ושימוש ברשימת מוצרים, תמונות ותיאורים;
   3. שידור, העמדה או הצגה בפומבי של חומרי האתר או הכנת יצירות נגזרות של חומרי האתר;
   4. שימוש בכריית מידע, רובוטים או דרכים אחרות לאיסוף מידע;
   5. הורדות של חומרי האתר או כל מידע שיש באתר, אלא אם כן נאמר במפורש שמותר לעשות כן;
   6. הנדסה חוזרת של כל קוד הכלול באתר;
   7. כל שימוש באתר או בחומרי האתר שלא למטרות להם נועדו.
   8. כל שימוש באתר או בחומרי האתר שלא בהתאם לסעיפים הללו ללא אישור בכתב מהחברה אסור בהחלט ויבטל את הרישיון המוגבל. החברה רואה בחומרה פגיעה בזכויותיו הקנייניות של אחר ויראה בחומרה כל ניסיון להשתמש באתר כאמצעי להפרה או פגיעה בזכויותיו הקנייניות של אחר.
  8. למעט הרישיון המוגבל, אין לראות בתנאי השימוש הללו הענקת רישיון לשימוש בזכויות יוצרים או זכויות קניין רוחני אחרות של החברה, בין על ידי השתק, מכללא או אחרת. החברה רשאית לבטל את הרישיון המוגבל בכל עת ומכל סיבה שהיא, לפי שיקול דעתה הבלעדי.
 18. חובות המשתמש

  השימוש באתר כפוף לתנאים הבאים:

  1. הזכות לעשות שימוש במידע, בתכנים, ובשירותים המצויים באתר נתונה לשימושו האישי והפרטי בלבד של המשתמש. אין לעשות כל שימוש מסחרי בכל אלה למטרות רווח כלשהן והמשתמש אינו רשאי להרשות שימוש כלשהו במידע, בתכנים כאמור לצדדים שלישיים כלשהם, בין בתמורה ובין שלא בתמורה. מובהר כי אין לעשות שימוש במידע ובתכנים המתפרסמים באתר לצורך הצגתם ברשת האינטרנט ו/או בשירות אחר כלשהו, מבלי לקבל את הסכמתה של החברה לכך בכתב ומראש ובכפוף לתנאי ההסכמה כאמור, אם וככל שתינתן. המשתמש מתחייב כי, למעט על פי הקבוע במפורש בתנאי השימוש, המשתמש יימנע מלאגור מידע ותכנים הכלולים באתר באמצעות תוכנות מסוגים שונים או יפיץ מידע ותכנים כאמור ברבים באופן מסחרי או במסגרת מסחרית או לכל מטרה אחרת.
  2. המשתמש מתחייב לעשות שימוש באתר, במידע, בתכנים, בשירותים המופצים או הכלולים בו אך ורק על פי החוק ובהתאם להוראות תנאי השימוש.
  3. המשתמש מתחייב שלא לקשר (link) לאתר ו/או להשתמש בו ו/או במידע, בתכנים, ובשירותים הכלולים בו לצורך העלאה, הורדה, הפצה, פרסום או שידור של: (א) מידע או חומר אחר באופן המפר זכויות כלשהן, לרבות, זכויות קניין רוחני, זכויות להגנת הפרטיות ו/או כל זכות קניינית אחרת; (ב) מידע או חומר אחר האסור לפרסום או לשימוש, בשל היותו בגדר איום, פגיעה, העלבה, הוצאת דיבה, השמצה, גזענות או תוכן בלתי ראוי; (ג) מידע או חומר אחר הכולל וירוס או תוכנה אחרת העלולה לחבל במערכות מחשב של החברה ו/או של צדדים שלישיים כלשהם או באופן העלול להגביל או למנוע מאחרים את השימוש באתר; או (ד) מידע או חומר אחר הכולל פרסומת מכל סוג שהוא בלי הרשאה מראש ובכתב של החברה.
  4. המשתמש מתחייב שלא לעשות שינויים ו/או להתערב בצורה כלשהי בקוד המקור של האתר ו/או המידע ו/או התכנים הכלולים בו ולא להעלות תוכנות ו/או יישומים כלשהם שעלולים לפגוע או לגרום נזק לאתר ו/או לחברה ו/או לצדדים שלישיים אחרים כלשהם.
  5. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, המשתמש מסכים ומתחייב כי יימנע מהפעולות הבאות:
   1. שימוש באתר בצורה בלתי חוקית כלשהיא בכל צורה שיש בה בכדי להזיק, להכביד או לפגוע באתר ו/או באתרים אחרים;
   2. לאסוף ו/או לשמור כתובת דוא"ל של צדדים שלישיים ו/או פרטים אחרים מהאתר, בין אם באמצעים אלקטרוניים ובין אם באמצעים אחרים, לצורך דיוור לא מאושר או התקשרויות בלתי רצויות;
   3. להשתמש באמצעי חדירה אלקטרוניים או כל אמצעי אחר על מנת לגשת לאתר ולהוציא מידע באופן בלתי חוקי;
   4. להשתמש בסקריפטים אוטומטיים לצורך איסוף מידע;
   5. להירשם ביותר משם משתמש אחד, לפתוח חשבון עבור מישהו אחר ללא הסכמתו המפורשת או לפתוח חשבון עבור קבוצה או ישות כלשהי;
   6. לחקות אדם או ישות כלשהיא ו/או לייצג שלא כהלכה את גילך או השתייכותך לאדם או לקבוצה מסוימת;
   7. להפר חוקים מקומיים, מדינתיים, לאומיים או בינלאומיים;
   8. לשדל מידע אישי מאת אנשים מתחת לגיל 18, ו/או לשדל סיסמאות ו/או מידע מזהה לצורך מסחרי או לצורך בלתי חוקי;
   9. להשתמש או לנסות להשתמש בחשבון של מישהו אחר ללא אישור מאת החברה;
   10. לנסות לעקוף מסנני תוכן שונים שאנו מפעילים;
   11. לנסות לגשת לשירות ו/או אזור של האתר שאינך מורשה להיכנס אליו;
   12. להתעסק בהטרדה, איומים או התנהגות שיש בה משום הטרדה כלשהי.
  6. המשתמש מסכים להגן ולפצות את החברה ו/או מי מטעמה בגין כל תביעה, נזק, עלויות, הוצאות, שכ"ט עו"ד, שנגרמו כתוצאה מהפרת התחייבויותיו לפי תנאי שימוש זה, וכן כתוצאה מפרסום תוכן משתמש כלשהו שהמשתמש מפרסם, שומר או מעביר דרך האתר.
 19. הגבלת אחריות

  1. החברה אינה אחראית בשום אופן לנזק או אובדן מכל מין וסוג שייגרם למוצרים שהזמין המשתמש, שלא כתוצאה ישירה ממעשה מכוון או מחדל רשלני של החברה או מי מטעמה. משתמש אשר לא ביטח את החבילה אותה הוא שולח, מוותר מראש על כל זכות תביעה כנגד החברה ולא תהיה לו שום טענה כלפי החברה ו/או מי מטעמה.
  2. החברה אינה אחראית לעיכוב בקבלת המשלוח ו/או לאי משלוח ו/או כל תקלה אחרת הנובעת כתוצאה מכוח עליון כגון שריפות, תאונות, הצפות ומזג אויר קיצוני, מרד, מלחמות, פעולות טרור, התקוממויות, שביתות, תקלות מערכות תקשורת/אינטרנט/מחשוב או כל גורם אחר או נסיבה אחרת שאינה בשליטתה של החברה.
  3. במקרה שחבילה לא נמסרה למשתמש ע"י חברת ההפצה בישראל, לאחר זמן סביר שבוצעו ניסיונות לאיתור החבילה ע"י מוקד חברת ההפצה, תועבר תביעת אובדן לחברת ההפצה. זמן הטיפול המקסימאלי בתביעת אובדן הוא 60 ימי עסקים ממועד העברת כל המסמכים הנדרשים מהמשתמש. סעיף זה יחול רק במקרה שמשתמש ביטח את החבילה.
  4. במקרה של אובדן חבילה במרכז הלוגיסטי של החברה, תזכה החברה את המשתמש בגין עלות העסקה, ובלבד שמדובר בחבילה שנקלטה והוקמה בגינה דרישת תשלום למשתמש.
  5. בכל מקרה ובשום מצב החברה ו/או מנהליה ו/או עובדיה ו/או מי מטעמם של אלו לא יישאו בחבות או באחריות כלשהי לכל אחד מאלה:
   1. לכל הוצאה, אובדן או נזק עקיפים, תוצאתיים או נסיבתיים (לרבות הפסד כלכלי, אבדן רווחים, אבדן הזדמנות עסקית, אבדן מוניטין, ירידת ערך וכיו"ב), אשר יגרמו למשתמש או לצד שלישי כלשהו בקשר עם השימוש באתר ו/או אי יכולת להשתמש באתר ו/או כל סיבה אחרת, תהיה עילתה אשר תהא;
   2. לכל תקלה ו/או איחור ו/או שיבוש בשימוש באתר ו/או בשירות הכלולים בו ו/או בכל הקשור עם מי מאלה (לרבות ומבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, בקווי בזק ו/או במערכות האינטרנט ו/או ברשתות הסלולר) וכן לכל הוצאה, אובדן או נזק אשר יגרמו מכל סיבה שהיא, שאינה תלויה בחברה, לרבות ומבלי לגרוע, כתוצאה מצו ו/או תקנה ו/או הוראה של רשות ממשלתית, שיתוק מהותי של מערכות התקשורת, רעידת אדמה, סופה, מחסור בחומרים ו/או בשירותים ציבוריים ו/או בשירותי הובלה, אש, שיטפון, פיצוץ, התפוצצות, תאונה, מגיפה, שביתה, השבתה, מהומות, הפרת הסדר הציבורי, מלחמה, פעולת טרור ו/או איבה וסגר ואלו לא יחשבו כהפרה של תנאי השימוש ולא יזכו את המשתמש בכל סעד ו/או זכות. למען הסר ספק ומבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, יובהר כי לא תהא למשתמש כל טענה או זכות כלשהי בקשר לפעולות בהן תנקוט החברה עקב תקלה ו/או שיבוש כאמור;
   3. לכל הוצאה, אובדן או נזק שיגרמו בקשר עם מעשים או מחדלים של המשתמש ו/או צדדים שלישיים, לרבות, ומבלי לגרוע, ספקי תקשורת (לרבות בקשר לתקלה ו/או לשיבוש, זמני או קבוע, בקווי התקשורת).
   4. לכל הוצאה, אובדן או נזק שיגרמו בקשר עם גישה בלתי מורשית, התקפות, פריצה וחדירה למידע (או ניסיון לבצע כל אחד מאלה) באמצעות קווי תקשורת או רשת תקשורת אחרת.
   5. לכל הוצאה, אובדן או נזק שייגרמו למשתמש כתוצאה מעדכון ו/או ביטול ו/או הסרה של תכנים מהאתר ו/או הורדת האתר (או חסימת הגישה אליו) לפרקי זמן סבירים ומקובלים לצרכי תחזוקה ו/או שדרוג.
  6. השימוש הרציף באתר תלוי, בין השאר, בזמינותן, תקינותן ושרידותן של רשת האינטרנט ו/או (לפי העניין) רשת התקשורת הסלולארית, אשר כידוע, בחלק מן הזמנים ו/או האזורים במדינת ישראל אינה מלאה ורציפה. החברה, מנהליה, עובדיה וכל הבאים מטעמה או הפועלים בשמה, לא יישאו באחריות לכל הפסד, הוצאה, אובדן או נזק, לרבות נזק מיוחד, תוצאתי או עקיף, שנגרם בקשר לפעילות או אי פעילות של האתר, ובכלל זה (ומבלי לגרוע) בקשר לטעות, תקלה או כשל טכני או אחר בצפייה במידע.
  7. האתר עשוי לכלול אי-דיוקים או טעויות סופר (לרבות טעויות בהצגת תיאור מוצרים, תכנים לגבי מוצרים, מחירם וכו') ואחרות. המשתמש מצהיר כי ידוע לו, שאין אפשרות למנוע שגיאות, ליקויים וטעויות בתכנים ו/או בדרך העברתם. בנוסף, מידות ומשקל של מוצר הינם משוערים בלבד כפי האמור. אם מוצר אינו כפי המופיע באתר, רשאי המשתמש להחזירו בהתאם לתנאי מדיניות ההחזרות של החברה. במידה ויש טעות, הן באתרים, הן באישור ההזמנה ובעיבוד ההזמנה, החברה שומרת לעצמה את הזכות לתקן את הטעות ולחייב את המחיר הנכון או לבטל את ההזמנה. במקרה של טעות, רשאי המשתמש לבטל את ההזמנה, בהתאם להוראות סעיף 7.9 לעיל.
  8. החברה נוקטת אמצעים על מנת להבטיח למשתמש גלישה בטוחה, אולם החברה אינה יכולה להבטיח חסינות מוחלטת מפני ניסיונות חדירה למערכות החברה ו/או חדירה לא מורשית לאתר ו/או הפרעות ו/או שיבושים שייגרמו למערכות המחשוב ו/או לפעילותו התקינה של האתר. החברה לא תהיה אחראית לנזק שיגרם בעקבות אירועים אלה, אם נקטה אמצעי אבטחת מידע סבירים ומקובלים.
  9. המשתמש מתחייב לגלוש באתר בהתאם לכל דין ולא לבצע כל פעולת חדירה ו/או שיבוש ו/או לסייע בפעולות כאלה. מובא בזאת לידיעת המשתמש, כי חדירה למערכות המחשוב של האתר מהוות עבירה פלילית.
  10. המשתמש מתחייב בזאת לשפות את החברה ו/או מי מטעמה בגין כל נזק, הפסד, אבדן רווח, תשלום או חסרון כיס שיגרמו לה כתוצאה מהפרת תנאי שימוש אלו על ידו ו/או על ידי מי מטעמו.
  11. ייתכן כי במסגרת השימוש באתר עשויה החברה לספק קישורים והפניות לאתרים ודפים שונים ברשת האינטרנט, המופעלים על ידי צדדים שלישיים (להלן: "אתרים מקושרים") בהם יוכל המשתמש, בין היתר, לקבל או לרכוש מוצרים ושירותים שונים. ייתכן כי באתרים ובדפים אלו יתבקש המשתמש להירשם, למסור פרטים שונים וכו'. מוסכם כי אין לחברה כל ידיעה, שליטה או אחריות לגבי הנעשה באתרים אלו. מסירת פרטים, הרשמה ושימוש באתרים אלו כפופה לתנאי השימוש ומדיניות הפרטיות של אותם אתרים מקושרים ולהוראות כל דין. הגלישה לאתרים ודפים אלו, כמו גם כל פעולה אחרת שיבצע המשתמש בקשר אליהם הינן באחריותם של המשתמש ושל בעלי האתרים המקושרים בלבד ולמשתמש לא תהיה והוא מוותר בזאת מראש על כל טענה ו/או דרישה בגין אובדן, הפסד או נזק ישירים ו/או עקיפים כנגד החברה ו/או מי מטעמה הנובעים מהסתמכות ו/או שימוש בתכנים ו/או במידע הניתן באתרים אלו.
  12. אין באמור לעיל לגרוע מאחריות הצדדים עפ"י כל דין.
 20. ​​מוקד שירות לקוחות

  1. דרכי מסירת הודעות מהחברה, בכל דבר ועניין, ייעשו באופן ובדרך שייקבע על ידי החברה, לפי שיקול דעתה הבלעדי.
  2. לצורך פניה או בירור בכל נושא הקשור לאתר או לשירותים/מוצרים המוצעים דרכו ניתן לפנות לחברה באמצעות טופס יצירת קשר.
  3. שירות הלקוחות ייתן מענה בדוא"ל [email protected] ובשאר האמצעים הדיגיטליים בימים א-ה בין השעות 09:00-16:00. המענה באמצעים הדיגיטליים יהיה עד שני (2) ימי עסקים, מלבד תקופות בהן ייתכן עומס על שירות הלקוחות. במקרה זה, זמן המענה על האמצעים הדיגיטליים עלול להתארך ללא התחייבות על פרק הזמן, והכל בכפוף לדין החל.
 21. שונות

  1. החברה שומרת לעצמה את הזכות להוסיף, לשנות, לגרוע ולהחליף בכל עת את הוראות תנאי השימוש, כולן או חלקן, לפי שיקול דעתה, וללא צורך בקבלת הסכמת המשתמשים, באמצעות פרסום הודעה מתאימה באתר או משלוח הודעה למשתמש, לפי שיקול דעתה הבלעדי של החברה. נוסחם המחייב של תנאי השימוש הנם אלה שיופיעו מעת לעת באתר. באחריות המשתמש להתעדכן בשינויים שחלו, אם חלו, בתנאי השימוש. המשך השימוש באתר לאחר ביצוע שינוי כאמור יהווה ראיה לאישור המשתמש בדבר קבלת השינויים. מומלץ למשתמש לעיין בהוראות תנאי השימוש בכל כניסה מחודשת לאתר על מנת לעיין בשינויים שחלו (אם חלו) בתנאי השימוש.
  2. ה- UN Convention on the International Sale of Goods לא יחול על מכירת מוצרים באמצעות USHOPS.
  3. במידה והוראה מהוראות תנאי השימוש, תקבע על ידי בית המשפט כבלתי חוקית ו/או בלתי תקפה, אזי לא יבטל הדבר את יתר הוראות תנאי השימוש ו/או את יתר חלקי אותה הוראה שבוטלה ו/או צומצמה על ידי בית המשפט, אשר לא בוטלו או צומצמו.
  4. כל השתהות של החברה בקיום זכות המגיעה לה או אי עמידה שלה על זכות המגיעה לה לפי תנאי השימוש או על פי דין, הינה לפנים משורת הדין בלבד ולא תשמש או תיחשב כויתור של החברה על זכות כאמור.
  5. לחברה תהיה הזכות לבחון כל הזמנה והזמנה אם לבצע ואם לא משיקולים מסחריים של החברה.
 • נספח א'

  בהתאם לחוקיות היבוא במדינת ישראל, ייתכנו פריטים ו/או מוצרים האסורים לייבוא ו/או אשר יידרשו להמציא אישורי ייבוא מקדימים. בטרם שילוח החבילה, על המשמש יהיה להמציא את אישורי הייבוא ולהעבירם לחברה.
  האחריות על בירור והמצאת האישורים הנדרשים בטרם שליחת החבילה ו/או המוצרים הינה באחריות המשתמש בלבד.
  המשתמש רשאי לשלוח לשירות הלקוחות של החברה לינק למוצר אשר הוא מעוניין לייבא ולציין האם מדובר בייבוא אישי או מסחרי וכן לפרט אודות מספר היחידות אשר הוא מתכנן להזמין מאותו מוצר. החברה תעביר את הפרטים לבדיקה של עמילות המכס, ותשובה תינתן עד 2 ימי עסקים.
  יובהר כי החברה אינה צד להחלטה זו ופועלת בהתאם להוראות מכס ישראל והדין.


  פריטים הדורשים אישור:

  1. חומרי גלם - משרד התעשייה והמסחר, בפנייה בבקשה אישית.
  2. נשק - משרד הפנים, בפנייה בבקשה אישית.
  3. מכשירי קשר וטלפונים אלחוטיים - משרד התקשורת, בטופס הנ"ל. במקרים בהם מתבצע משלוח של יותר מכמות של יחידה אחת של מוצרים עם תקשורת BT ו /או WIFI וכדומה יש גם לצרף אישור משרד התקשורת.
  4. צמחים - חלקי צמחים, משרד החקלאות.
  5. תרופות (מכל סוג) - אישור משרד הבריאות ראה התייחסות מעלה.
  6. מזון - מעל 5 קילו.
  7. קסדות - אישור מכון התקנים.
  8. אופניים חשמליות, קורקינט וסקייטבורד חשמלי - אישור מכון התקנים.
  9. חלפים לרכב - אישור משרד התחבורה.
  10. סירות ומנועים לסירות - מנהל הספנות אחרי שחרור מכס.
  11. ספריי פלפל/גז מדמיע - אישור משרד התמ"ת.
  12. מכשירים רפואיים - אישור אמ"ר.
  13. צייני לייזר - משרד התעשייה והמסחר, בפנייה בבקשה אישית.
  14. גריל גז - אישור מכון התקנים.
  15. תה וקפה (למעט קפסולות) - אישור משרד הבריאות + אישור משרד החקלאות.
  16. תבלינים - אישור משרד הבריאות + אישור משרד החקלאות + אישור מהשרותים להגנת הצומח.

  פריטים האסורים בייבוא:

  1. טובין שהם פרוצים או מגונים.
  2. זיופים וחיקויים של מטבעות ושל מסמכים ושל שטרי כסף ושטרי בנק.
  3. כרטיסים ודברי פרסומת להגרלה או להימור, שלא ניתן מראש היתר לעריכתם.
  4. זיופים או חיקויים של טופס של חשבון מכר, מסמך העדפה, או תעודת מקור.
  5. שקים משומשים ששימשו לאריזת חומר צמחי.
  6. סכין, למעט אולר ולמעט סכין שנועדה לשמש במקצוע, במלאכה, בעסק, לצורכי בית, או למטרה כשרה אחרת.
  7. משבש מד מהירות לייזר.
  8. כלי ירייה דמוי עט, או דמוי אקדח הזנקה, או המופעל בגז, וכדומה.
  9. מכל גז מדמיע, שצורתו צורת כלי ירייה.
  10. משחקים אסורים.
  11. חומרי נפץ וחומרים מתלקחים.
  12. ציוד משומש לגידול דבורים.
  13. טובין, שהם כלים מן הסוג המשמש להכנת סם מסוכן או לצריכתו.
  14. טובין, שיש בהם כדי להסית לאלימות, לטרור או לגזענות.
  15. טובין, שיש בהם גילוי של הזדהות עם ארגון טרור או אהדה כלפיו.
  16. מכונות ומשחקי מזל.
  17. פרסומים פורנוגראפיים.
  18. בשר טרי ומוצריו.
  19. דגים טריים ומוצריהם.
  20. מוצרי חלב טריים.
  21. צעצועים מסוכנים (אקדחים הפולטים כדורי פלסטיק, חצים וכו';).
  22. קורקינט הממונע במנוע חשמלי או במנוע בעל שריפה פנימית.
  23. טלפונים אלחוטיים בתחום 900 מגה - הרץ.
  24. טלפון אלחוטי בשיטת שידור DECT 6.
  25. נתב אלחוטי החורג מהתדרים 51.50-53.50 מה"ץ.
  26. בעלי חיים.